O zi pentru două generaţii — editia a V-a

Dumi­ni­că , 2 mar­tie 2014, volun­ta­rii Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te

centru 1     (Cen­trul EUdi­vers) desfă­şoa­ră în par­te­ne­ri­at cu Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea, Şcoa­la de Arte şi Mese­rii din cadrul Cen­tru­lui Cul­tu­ral Jean Bart şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea cea de a V-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două gene­ra­ţii” .

    Demer­sul comun vizea­ză res­pon­sa­bi­li­za­rea tine­ri­lor tul­ceni şi cre­a­rea unei apro­pi­eri între aceş­tia şi vâr­st­ni­cii insti­tu­ţio­na­li­za­ţi la Cămi­nul pen­tru per­soa­ne vâr­st­ni­ce „Sf. Nec­ta­rie” din muni­ci­pi­ul Tul­cea.

    Pen­tru a da o dimen­siu­ne fami­li­a­lă şi cal­dă întâl­ni­rii, echi­pa de volun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers va pre­găti pră­ji­turi de casă , va cum­pă­ra fruc­te şi mărţi­şoa­re pen­tru vâr­st­nici , gru­pa mică a ansam­blu­lui de copii „Doru­leţul” coor­do­nat de prof. Şte­fan Coman va desfă­şu­ra un pro­gram core­gra­fic din zona Dobro­gei iar tine­re­le Ema­nu­e­la Moţ şi Isa­be­l­la Copi­cen­cu , ele­ve la Şcoa­la de Arte şi Mese­rii (cla­sa prof. Ale­xan­dra Cana­rei­ca ) vor com­ple­ta mini-spec­ta­co­lul cu un reci­tal de muzi­că uşoa­ră . Sono­ri­za­rea eve­ni­men­tu­lui va fi rea­li­za­tă cu spri­ji­nul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea şi al dj-ului tul­cean Adi Tudor.

    Pri­ma edi­ţie a pro­iec­tu­lui a avut loc în anul 2008, ini­ţi­a­tă de volun­ta­ra EUdi­vers

    Cla­u­dia Suhov iar de atunci şi până în pre­zent eve­ni­men­tul anu­al, deşi redus ca amploa­re şi rea­li­zat cu resur­se mate­ri­a­le infi­me, a reu­şit să reu­neas­că în par­te­ne­ri­at insti­tu­ţii publi­ce, orga­ni­za­ţii ale mino­ri­tă­ţi­lor şi ansam­bluri loca­le , care au con­tri­bu­it în limi­ta posi­bi­li­tă­ţi­lor la orga­ni­za­rea unei acti­vi­tă­ţi des­ti­na­te vâr­st­ni­ci­lor insti­tu­ţio­na­li­za­ţi.

    Acti­vi­ta­tea are un impact deo­se­bit nu numai asu­pra tine­ri­lor impli­ca­ţi , pe care îi sen­si­bi­li­zea­ză şi îi res­pon­sa­bi­li­zea­ză ci şi asu­pra fami­li­i­lor lor, care susţin mate­ri­al impli­ca­rea lor în pro­iect şi îşi mani­fes­tă indi­rect com­pa­siu­nea faţă de semeni.

Mulţu­mim încă o dată celor care ne sunt ală­tu­ri ca par­te­neri la edi­ţia 2014 a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două gene­ra­ţii.”

Cele mai noi Filme HD Romania.