Un deceniu de EU divers

Pe data de 15 febru­a­rie 2006 lua fiinţă la Tul­cea Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, pe scurt Cen­trul EUdi­vers, orga­ni­za­ţie non-guver­na­men­ta­lă care şi-a asu­mat sar­ci­na de a pro­mo­va volun­ta­ri­a­tul, impli­ca­rea tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii şi diver­si­ta­tea etni­că a muni­ci­pi­u­lui şi judeţu­lui Tul­cea.

     Anii au tre­cut şi pes­te 100 de tineri tul­ceni au con­tri­bu­it pe rând la rea­li­za­rea obiec­ti­ve­lor asu­ma­te.

     Cu fie­ca­re gene­ra­ţie, meto­de­le de lucru s-au schim­bat şi s-au diver­si­fi­cat, orga­ni­za­ţia având intenţia să rezis­te cât mai mult pe har­ta Tul­cei.

    „Nu a fost deloc uşor, pen­tru că lucrul cu tine­rii este minu­nat dar difi­cil în ace­la­şi timp.” a decla­rat Cor­nel Dit­cov, preşe­din­te­le curent al EUdi­vers. „Am încer­cat ca în fie­ca­re an să venim cu un nou con­cept şi noi meto­de de lucru şi am reu­şit să punem în prac­ti­că meto­de de edu­ca­ţie non-for­ma­lă ine­di­te. Ceea ce ne dife­renţi­a­ză de alte orga­ni­za­ţii este ten­ta artis­ti­că pe care o dăm tutu­ror acti­vi­tă­ţi­lor noas­tre. Rea­li­zăm acti­vi­tă­ţi publi­ce care dezvol­tă com­pe­tenţe­le artis­ti­ce şi de comu­ni­ca­re şi îi aju­tă pe tineri să evo­lu­e­ze.”

    Ana Lazăr, coor­do­na­tor de volun­tari :„Dan­sul este meto­da noas­tră pre­fe­ra­tă. Îl folo­sim în vari­an­ta stra­da­lă pen­tru fla­sh-mob-uri, în care angre­năm de regu­lă pes­te 50 de per­soa­ne, volun­tari de-ai noş­tri sau pro­ve­ni­ţi de la orga­ni­za­ţii par­te­ne­re, îl folo­sim ca instru­ment de soci­a­li­za­re şi pen­tru dezvol­ta­rea de com­pe­tenţe. Este impor­tant să cre­ezi o legă­tu­ră între orga­ni­za­ţie şi volun­tari, între volun­tari şi comu­ni­ta­te iar noi îi impli­căm în acti­vi­tă­ţi artis­ti­ce care pro­mo­vea­ză valo­ri­le comu­ni­tă­ţii noas­tre ! Fes­ti­va­lul de Film Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic, tra­di­ţio­na­lul fla­sh-mob orga­ni­zat pen­tru a săr­bă­tori Săp­tămâ­na Naţio­na­lă a Volun­ta­ri­a­tu­lui, spec­ta­co­le­le de tea­tru labi­rint şi tea­tru stra­dal de la Casa Avra­mi­de şi Tea­trul Jean Bart au pur­tat sem­nă­tu­ra noas­tră ! Am reu­şit să rămâ­nem în atenţia comu­ni­tă­ţii şi să recru­tăm volun­tari pen­tru că volun­ta­rii noş­tri şi-au con­so­li­dat ima­gi­nea de mem­bri res­pon­sa­bili şi talen­ta­ţi ai comu­ni­tă­ţii , pen­tru că reu­şim să cola­bo­răm cu câte­va orga­ni­za­ţii loca­le cu care împăr­tă­şim ace­lea­şi valori (Orga­ni­za­ţia CELISEA, Aso­ci­a­ţia EURO Tul­cea, Cer­ce­ta­şii Româ­ni­ei-Cen­trul Local Lotus), pen­tru că exis­tă uni­tă­ţi de învă­ţământ care ne-au fost par­te­ne­re în timp şi ne-au per­mis să ne facem cunos­cu­te pro­iec­te­le (cel mai impor­tant fiind Lice­ul Teo­re­tic „Gri­go­re Mosil” ), pen­tru că insti­tu­ţi­i­le publi­ce care pun în apli­ca­re legea 350/2005 la Tul­cea ne-au ofe­rit finanţa­rea de care aveam nevo­ie şi pen­tru că insti­tu­ţii de cul­tu­ră impor­tan­te, pre­cum Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Cul­tu­ră Tul­cea, ICEM şi Cen­trul Jean Bart au întot­dea­u­na uşa des­chi­să pen­tru noi . Un rol deo­se­bit în pro­mo­va­rea noas­tră au avut soci­al media, care ne-a per­mis să ne facem cunos­cu­te acti­vi­tă­ţi­le, mai ales în rân­dul tine­ri­lor , şi mass media loca­lă, care ne-a pre­lu­at întot­dea­u­na comu­ni­ca­te­le şi foto­gra­fi­i­le. Mulţu­mim aşa­dar, tutu­ror celor mai sus menţio­na­ţi, care au con­tri­bu­it impli­cit la dezvol­ta­rea Tul­cei prin tine­rii săi ! ”

     Vero­ni­ca Iva­nov, mem­bru fon­da­tor EUdi­vers : ” Arti­fi­cii… Cred ca aces­ta este cuvan­tul cel mai potri­vit ce poa­te carac­te­ri­za oame­nii ce au por­nit, au inves­tit si care, si in momen­tul de fata, repre­zin­ta Eudi­vers. O aso­ci­a­tie cre­a­ta din foar­te mult entu­zi­asm, opti­mism, incre­de­re in oameni si dra­gos­te pen­tru oameni… Sa zbori pana la cer pen­tru o idee, sa cres­ti si sa incerci gre­u­ta­ti­le pe dru­mul inves­ti­ti­ei in ea, sa devii mii de ste­le, de zam­be­te si sal­turi de feri­ci­re doar pen­tru ca o idee…a fost vazu­ta cu opti­mism si de alti ochi… Foar­te dife­ri­ti, foar­te cri­tici, dar intot­dea­u­na unul ala­turi de cela­lalt. EUdi­vers repre­zin­ta cel mai fru­mos spec­ta­col de lumini si culori ce l-ar fi putut avea vreo­da­ta muni­ci­pi­ul Tul­cea. Pen­tru ca e mereu sur­prin­za­tor. E rezul­ta­tul mun­cii de echi­pa si repre­zin­ta cura­jul inves­ti­ti­ei in cre­a­ti­vi­ta­te si tine­re­te. Diver­si­ta­tea nu a fost cre­a­ta pen­tru Eudi­vers. Dar Eudi­vers a prins via­ta din dra­gos­te pen­tru oameni si res­pect pen­tru diver­si­ta­te. ”

Cele mai noi Filme HD Romania.