11 ani de EU divers

 

16708384_1279347785478017_6706871764230506101_n


Pe data de 15 febru­a­rie 2006, era înre­gis­tra­tă în Regis­trul Aso­ci­a­ţi­i­lor şi Fun­da­ţi­i­lor al Jude­că­to­ri­ei Tul­cea o orga­ni­za­ţie de tine­ret care îşi pro­pu­se­se să pro­mo­veze diver­sis­ta­tea etni­că tul­cea­nă şi tine­rii, ca fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii —  Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, pe scurt EUdi­vers.

      Pri­ma ieşi­re la ram­pă a avut loc tot în  anul 2006, când pri­ma echi­pă de volun­tari a Cen­tru­lui orga­ni­za pe sce­na –nufăr din capă­tul fale­zei pri­ma edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic . Fes­ti­va­lul este deja o tra­di­ţie loca­lă şi dova­da fap­tu­lui că o comu­ni­ta­te mica dar ete­ro­ge­nă pre­cum cea tul­cea­nă, poa­te da o amploa­re naţio­na­lă unui demers comun, care adu­nă lao­lal­tă toa­te gru­pu­ri­le etni­ce tul­ce­ne. De atunci şi până în pre­zent cele pes­te 40 de pro­iec­te imple­men­ta­te au con­fir­mat fap­tul că Tul­cea avea nevo­ie şi are nevo­ie de actori activi  în cadrul soci­e­tă­ţii civi­le.

      “Pro­iec­te­le pe care le-am ini­ţi­at de-a lun­gul ani­lor au bene­fi­ci­at de spri­ji­nul comu­ni­tă­ţii – auto­ri­tă­ţi publi­ce, şcoa­lă, orga­ni­za­ţii non-guver­na­men­ta­le şi medi­ul pri­vat. Secre­tul lon­ge­vi­tă­ţii noas­tre este seri­o­zi­ta­tea . Într-un oraş mic sunt foar­te impor­tan­te o bună repu­ta­ţie pro­fe­sio­na­lă şi schim­bul reci­proc de resur­se. Soci­e­ta­tea civi­lă tul­cea­nă este foar­te uni­tă – ne cunoa­ş­tem între noi, facem schimb de expe­rienţă şi infor­ma­ţii , ne aju­tăm la nevo­ie şi ne bucu­răm împre­u­nă de recu­noa­ş­te­re publi­că în cadrul Galei Volun­ta­ru­lui Tul­cean sau Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui. Este ade­vă­rat că resur­se­le mate­ri­a­le sunt limi­ta­te, pen­tru că sun­tem enti­tă­ţi pri­va­te şi ne auto­fi­nanţăm.

      Încă exis­tăm după 11 ani de la înfi­inţa­re pen­tru că am rămas activi şi în anii în care nu am avut prea mulţi bani pen­tru cofi­nanţat pro­iec­te- am făcut pro­iec­te 0 lei sau de valoa­re mica (până în 5000 de lei), ne-am valo­ri­fi­cat la maxi­mum resur­se­le de care dis­pu­neam (logis­ti­ca răma­să din pro­iec­te­le ante­ri­oa­re, exper­ti­za în lucrul cu tine­rii) şi ne-am pro­mo­vat toa­te acti­vi­tă­ţi­le, ca să rămâ­nem în memo­ria comu­ni­tă­ţii şi să avem acces la noi volun­tari.  Lucrul cu tine­rii este o ade­vă­ra­tă pro­vo­ca­re dar rezul­ta­te­le sunt pe măsu­ra aştep­tă­ri­lor ” a decla­rat Ana Lazăr, coor­do­na­tor de volun­tari.

      Toa­te pro­iec­te­le imple­men­ta­te înce­pând cu anul 2006 au avut în cen­tru comu­ni­ta­tea tul­cea­nă, pro­pu­nân­du-şi să con­tri­bu­ie la cre­ş­te­rea gra­du­lui de infor­ma­re cu pri­vi­re la potenţi­a­lul cul­tu­ral al Tul­cii şi cre­ş­te­rea gra­du­lui de impli­ca­re al tine­ri­lor în via­ţa pro­pri­ei comu­ni­tă­ţi.

      “Tine­rii sunt vii­to­rii cetă­ţeni adulţi. Cred că ne-am pro­pus un obiec­tiv des­tul de ambi­ţi­os – dezvol­ta­rea per­so­na­lă a volun­ta­ri­lor noş­tri şi gru­pu­lui ţin­tă din pro­iec­te­le noas­tre, prin impli­ca­rea în pro­iec­te  artis­ti­ce- dar modul în care au evo­lu­at ulte­ri­or ne-a con­fir­mat că au nevo­ie de îndru­ma­re, de eve­ni­men­te publi­ce care să îi aju­te să îşi facă cunos­cut potenţi­a­lul. Tine­rii au nevo­ie de recu­noa­ş­te­re şi de încu­ra­ja­re , ca să dobân­deas­că o legă­tu­ră cu comu­ni­ta­tea.

      În ceea ce pri­veş­te cel de-al doi­lea obiec­tiv al orga­ni­za­ţi­ei noas­tre- pro­mo­va­rea diver­si­tă­ţii etni­ce, aces­ta este în con­ti­nu­a­re o pri­o­ri­ta­te pen­tru noi ! Anul aces­ta Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic va ajun­ge la cea de a XII-a edi­ţie iar par­te­ne­ri­a­tul nos­tru cu etni­i­le tul­ce­ne şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea este activ . De ase­me­nea ana­li­zăm posi­bi­li­ta­tea rea­li­ză­rii unei noi publi­ca­ţii meni­tă să pro­mo­veze pes­te gra­ni­ţe­le judeţu­lui mode­lul unic de con­vi­eţu­i­re inte­re­t­ni­că armo­ni­oa­să din judeţul nos­tru.

      Sunt feri­cit şi mân­dru că am ani­ver­sat 11 ani de acti­vi­ta­te ai Cen­tru­lui Eudi­vers, şi îmi doresc ca pe vii­tor să imple­men­tam şi mai mul­te pro­iec­te de suc­ces. Mul­țu­mesc  tutu­ror celor care s-au impli­cat pe par­cur­sul aces­tor ani în buna imple­men­ta­re a pro­iec­te­lor noas­tre” a decla­rat Cor­nel Dit­cov, preşe­din­te­le EU divers.

      La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te EU dive­rşii au săr­bă­to­rit în avans ani­ver­sa­rea celor 11 ani de acti­vi­ta­te.

 

      Pe data de 15 febru­a­rie 2006, era înre­gis­tra­tă în Regis­trul Aso­ci­a­ţi­i­lor şi Fun­da­ţi­i­lor al Jude­că­to­ri­ei Tul­cea o orga­ni­za­ţie de tine­ret care îşi pro­pu­se­se să pro­mo­veze diver­sis­ta­tea etni­că tul­cea­nă şi tine­rii, ca fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii —  Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, pe scurt EUdi­vers.

      Pri­ma ieşi­re la ram­pă a avut loc tot în  anul 2006, când pri­ma echi­pă de volun­tari a Cen­tru­lui orga­ni­za pe sce­na –nufăr din capă­tul fale­zei pri­ma edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic . Fes­ti­va­lul este deja o tra­di­ţie loca­lă şi dova­da fap­tu­lui că o comu­ni­ta­te mica dar ete­ro­ge­nă pre­cum cea tul­cea­nă, poa­te da o amploa­re naţio­na­lă unui demers comun, care adu­nă lao­lal­tă toa­te gru­pu­ri­le etni­ce tul­ce­ne. De atunci şi până în pre­zent cele pes­te 40 de pro­iec­te imple­men­ta­te au con­fir­mat fap­tul că Tul­cea avea nevo­ie şi are nevo­ie de actori activi  în cadrul soci­e­tă­ţii civi­le.

      “Pro­iec­te­le pe care le-am ini­ţi­at de-a lun­gul ani­lor au bene­fi­ci­at de spri­ji­nul comu­ni­tă­ţii – auto­ri­tă­ţi publi­ce, şcoa­lă, orga­ni­za­ţii non-guver­na­men­ta­le şi medi­ul pri­vat. Secre­tul lon­ge­vi­tă­ţii noas­tre este seri­o­zi­ta­tea . Într-un oraş mic sunt foar­te impor­tan­te o bună repu­ta­ţie pro­fe­sio­na­lă şi schim­bul reci­proc de resur­se. Soci­e­ta­tea civi­lă tul­cea­nă este foar­te uni­tă – ne cunoa­ş­tem între noi, facem schimb de expe­rienţă şi infor­ma­ţii , ne aju­tăm la nevo­ie şi ne bucu­răm împre­u­nă de recu­noa­ş­te­re publi­că în cadrul Galei Volun­ta­ru­lui Tul­cean sau Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui. Este ade­vă­rat că resur­se­le mate­ri­a­le sunt limi­ta­te, pen­tru că sun­tem enti­tă­ţi pri­va­te şi ne auto­fi­nanţăm.

      Încă exis­tăm după 11 ani de la înfi­inţa­re pen­tru că am rămas activi şi în anii în care nu am avut prea mulţi bani pen­tru cofi­nanţat pro­iec­te- am făcut pro­iec­te 0 lei sau de valoa­re mica (până în 5000 de lei), ne-am valo­ri­fi­cat la maxi­mum resur­se­le de care dis­pu­neam (logis­ti­ca răma­să din pro­iec­te­le ante­ri­oa­re, exper­ti­za în lucrul cu tine­rii) şi ne-am pro­mo­vat toa­te acti­vi­tă­ţi­le, ca să rămâ­nem în memo­ria comu­ni­tă­ţii şi să avem acces la noi volun­tari.  Lucrul cu tine­rii este o ade­vă­ra­tă pro­vo­ca­re dar rezul­ta­te­le sunt pe măsu­ra aştep­tă­ri­lor ” a decla­rat Ana Lazăr, coor­do­na­tor de volun­tari.

      Toa­te pro­iec­te­le imple­men­ta­te înce­pând cu anul 2006 au avut în cen­tru comu­ni­ta­tea tul­cea­nă, pro­pu­nân­du-şi să con­tri­bu­ie la cre­ş­te­rea gra­du­lui de infor­ma­re cu pri­vi­re la potenţi­a­lul cul­tu­ral al Tul­cii şi cre­ş­te­rea gra­du­lui de impli­ca­re al tine­ri­lor în via­ţa pro­pri­ei comu­ni­tă­ţi.

      “Tine­rii sunt vii­to­rii cetă­ţeni adulţi. Cred că ne-am pro­pus un obiec­tiv des­tul de ambi­ţi­os – dezvol­ta­rea per­so­na­lă a volun­ta­ri­lor noş­tri şi gru­pu­lui ţin­tă din pro­iec­te­le noas­tre, prin impli­ca­rea în pro­iec­te  artis­ti­ce- dar modul în care au evo­lu­at ulte­ri­or ne-a con­fir­mat că au nevo­ie de îndru­ma­re, de eve­ni­men­te publi­ce care să îi aju­te să îşi facă cunos­cut potenţi­a­lul. Tine­rii au nevo­ie de recu­noa­ş­te­re şi de încu­ra­ja­re , ca să dobân­deas­că o legă­tu­ră cu comu­ni­ta­tea.

      În ceea ce pri­veş­te cel de-al doi­lea obiec­tiv al orga­ni­za­ţi­ei noas­tre- pro­mo­va­rea diver­si­tă­ţii etni­ce, aces­ta este în con­ti­nu­a­re o pri­o­ri­ta­te pen­tru noi ! Anul aces­ta Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic va ajun­ge la cea de a XII-a edi­ţie iar par­te­ne­ri­a­tul nos­tru cu etni­i­le tul­ce­ne şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea este activ . De ase­me­nea ana­li­zăm posi­bi­li­ta­tea rea­li­ză­rii unei noi publi­ca­ţii meni­tă să pro­mo­veze pes­te gra­ni­ţe­le judeţu­lui mode­lul unic de con­vi­eţu­i­re inte­re­t­ni­că armo­ni­oa­să din judeţul nos­tru.

      Sunt feri­cit şi mân­dru că am ani­ver­sat 11 ani de acti­vi­ta­te ai Cen­tru­lui Eudi­vers, şi îmi doresc ca pe vii­tor să imple­men­tam şi mai mul­te pro­iec­te de suc­ces. Mul­țu­mesc  tutu­ror celor care s-au impli­cat pe par­cur­sul aces­tor ani în buna imple­men­ta­re a pro­iec­te­lor noas­tre” a decla­rat Cor­nel Dit­cov, preşe­din­te­le EU divers.

      La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te EU dive­rşii au săr­bă­to­rit în avans ani­ver­sa­rea celor 11 ani de acti­vi­ta­te.

Cele mai noi Filme HD Romania.