O zi pentru doua „generatii” editia a VII-a

Dumi­ni­că, 12 mar­tie 2017, la Cen­trul pen­tru Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce „Sf. Nec­ta­rie” din muni­ci­pi­ul Tul­cea, a avut loc cea de a VII-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două gene­ra­ţii”.
Ini­ţi­a­ti­vă a Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, acţiu­nea are drept scop ate­nu­a­rea con­flic­tu­lui din­tre gene­ra­ţii, sti­mu­la­rea sen­ti­men­tu­lui de soli­da­ri­ta­te în rân­dul tine­ri­lor tul­ceni şi pro­mo­va­rea volun­ta­ri­a­tu­lui.
Anu­al EUdi­ve­rşii pre­gă­tesc pră­ji­turi de casă, cum­pă­ră fruc­te şi con­fe­cţio­nea­ză mărţi­şoa­re , cu care merg în vizi­tă, de regu­lă la înce­pu­tul lunii mar­tie , la vâr­st­ni­cii insti­tu­ţio­na­li­za­ţi. Pen­tru a le oferi o bucu­rie în plus, acti­vi­ta­tea este rea­li­za­tă în par­te­ne­ri­at cu un grup artis­tic din muni­ci­piu iar de 3 edi­ţii par­te­ner con­stant este Ansam­blul de copii „Doru­leţul”.
Coor­do­na­ţi de prof. Şte­fan Coman, micii dan­sa­tori per­for­mea­ză în faţa bătrâ­ni­lor, mulţi din­tre ei cu o mobi­li­ta­te redu­să, şi le dăru­iesc câte­va minu­te de încân­ta­re cu cola­jul de cân­te­ce şi dan­suri din zona Dobro­gei.

Cele mai noi Filme HD Romania.