Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”

Pre­zen­ta­re pro­iect „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”
Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdi­vers)
Peri­oa­dă de deru­la­re
: 1 apri­lie  -30 sep­tem­brie 2014

afis

afis

  1. Des­pre pro­iect

Pro­iec­tul „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iec­te imple­men­ta­te de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne  şi un pro­iect finanţat de Depar­ta­men­tul Rela­ţi­i­lor Inte­re­t­ni­ce ajuns la cea de a 8-a edi­ţie.

Pri­mul pro­iect mar­ca TiA , „Redes­co­pe­ră-ţi ora­şul” , a ofe­rit tine­ri­lor  posi­bi­li­ta­tea să des­co­pe­re isto­ria unor clă­diri isto­ri­ce din muni­ci­pi­ul Tul­cea  şi  carac­te­rul cos­mo­po­lit al ora­şu­lui , din măr­tu­ri­si­ri­le bătrâ­ni­lor etnici şi docu­men­te­le vre­mii puse la dis­po­zi­ţie de Arhi­ve­le Naţio­na­le şi  Bibli­o­te­ca judeţea­nă. Rezul­ta­tul pal­pa­bil al pro­iec­tu­lui , broşu­ra „Tul­cea de ieri şi de azi”, s-a bucu­rat de o lar­gă apre­ci­e­re şi le-a sti­mu­lat tine­ri­lor dorinţa de cunoa­ş­te­re şi de impli­ca­re în pro­mo­va­rea obiec­ti­ve­lor des­co­pe­ri­te. O recu­noa­ş­te­re publi­că extra­or­di­na­ră a venit în carul unui pro­iect ulte­ri­or, ini­ţi­at de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă Etno­po­lis din muni­ci­pi­ul Tul­cea, care a avut drept obiec­tiv cre­a­rea unei rete­le de ghizi tul­ceni şi iden­ti­fi­ca­rea unor tra­see care să cuprin­dă cele mai impor­tan­te obiec­ti­ve ale muni­ci­pi­u­lui, broşu­ra „Tul­cea de ieri şi de azi ”fiind folo­si­tă ca suport de curs.

Pro­iec­te­le „ Pro­fil de Car­ti­er” şi „În cău­ta­rea timpului…trecut” au valo­ri­fi­cat potenţi­a­lul etnic şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui prin expo­zi­tie de  foto­gra­fie, dans stra­dal , tea­tru labi­rint, eve­ni­men­te publi­ce care au ramas in memo­ria comu­ni­ta­tii .Rezul­ta­te­le pal­pa­bi­le ale pro­iec­te­lor (fotografii,afise  gra­ffi­ti) au fost expu­se si pas­tra­te în incin­ta uni­tă­ti­lor licea­le par­te­ne­re iar  par­ti­ci­pan­ti­lor la pro­iect li s-a soli­ci­tat sa orga­ni­ze­ze si alte eve­ni­men­te publi­ce care valo­ri­fi­ca dan­sul , mima si tea­trul labi­rint.

Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­ta­te” , impli­cat de Cen­trul Eudi­vers în anul 2013 , finanţat tot prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne, a adus împre­u­nă 30 de tineri din mun­ci­pi­ul Tul­cea şi din ora­şul Suli­na, izo­lat geo­gra­fic la mar­gi­nea Del­tei.  Tine­rii  au par­ti­ci­pat împre­u­nă la modu­le de for­ma­re în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­ca­re , ani­ma­ţie socio-edu­ca­ti­vă şi meto­de par­ti­ci­pa­ti­ve iar rezul­ta­te­le pal­pa­bi­le au fost  orga­ni­za­rea unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint la Tul­cea şi a unui Pho­to- Voice la Suli­na, eve­ni­men­te publi­ce care s-au bucu­rat de un real suc­ces în sânul celor două comu­ni­tă­ţi.

Pro­iec­tul „Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic ” este un eve­ni­ment care în anul 2013 a ajuns la cea de a 8-a edi­ţie. Rea­li­zat cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Rela­ţii Inte­re­t­ni­ce din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Româ­ni­ei , poa­te fi numit pe bună drep­ta­te pro­iect de tine­ret întru­cât o echi­pă de 20 de lice­eni, volun­tari ai Cen­tru­lui Eudi­vers orga­ni­zea­ză cele 7 seri ale fes­ti­va­lu­lui, ame­na­jea­ză spa­ţi­ul de spec­ta­col, asi­gu­ră cofi­nanţa­rea prin fun­drai­sing, rea­li­zea­ză regia spec­ta­co­le­lor, pre­zin­tă în fie­ca­re sea­ră invi­ta­ţii , asi­gu­ră supor­tul orga­ni­za­toric pen­tru echi­pe­le de par­ti­ci­panţi din judeţ şi din afa­ra judeţu­lui.

Cele cinci pro­iec­te au reli­e­fat dorin­ta de impli­ca­re a tine­ri­lor in acti­vi­tati meni­te sa le pro­mo­veze comu­ni­ta­tea de o manie­ra care sa le per­mi­ta sa îşi pună în valoa­re pro­pria con­tri­bu­tie si sa obti­na recu­noas­te­re in comu­ni­ta­te. Mult mai anco­rati in rea­li­ta­te decat parin­tii lor la ace­ea­si var­sta, tine­rii  con­sti­en­ti­zea­za deja impor­tan­ta unui bac­k­gro­und „pro­fe­sio­nal” pen­tru a avea acces la uni­tati de inva­ta­mant din afa­ra tarii si pen­tru a obti­ne recu­noas­te­rea adul­ti­lor. Acti­vi­ta­ti­le publi­ce , in care sunt impli­cati ca orga­ni­za­tori si ca per­for­meri le asi­gu­ra acce­sul mai facil la aten­tia adul­ti­lor iar un eve­ni­ment public reu­sit le adu­ce res­pec­tul si admi­ra­tia cole­gi­lor, parin­ti­lor ‚pro­fe­so­ri­lor.

Prin­ci­pa­la boga­tie a celor 3 comu­ni­tă­ţi – Tul­cea, Suli­na şi Casi­m­cea o con­sti­tu­ie tra­di­ţi­i­le fol­clori­ce, isto­ria  , monu­men­te­le isto­ri­ce  şi com­po­nenţa etni­că, care pot con­sti­tui un punct de atrac­tie pen­tru turisti , iar cre­a­rea unor eve­ni­men­te loca­le anu­a­le, des­fa­su­ra­te in tim­pul sezo­nu­lui turis­tic sau cu oca­zia zilei  ora­şu­lui /comunei, ar putea con­sti­tui un motiv in plus pen­tru tine­rii tul­ceni ca sa se intoar­ca in comu­ni­ta­tea de ori­gi­ne.

Moti­ve­le şi argu­men­te­le mai sus men­tio­na­te au deter­mi­nat iden­ti­fi­ca­rea temei pro­iec­tu­lui  : cres­te­rea gra­du­lui de impli­ca­re in via­ta comu­ni­ta­tii si dezvol­ta­rea per­so­na­la a 45 de tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea, ora­şul Suli­na şi comu­na Casi­m­cea prin meto­de de edu­ca­tie for­ma­la si non-for­ma­la, pre­cum si sta­bi­li­rea celor doua obiec­ti­ve spe­ci­fi­ce ale pro­iec­tu­lui :

-sti­mu­la­rea dezvol­ta­rii per­so­na­le a 45 de tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea, ora­şul Suli­na şi comu­na Casi­m­cea prin meto­de spe­ci­fi­ce  edu­ca­ti­ei   non-for­ma­le , in peri­oa­da 1 apri­lie -30 sep­tem­brie 2014

-cres­te­rea gra­du­lui de impli­ca­rea in dezvol­ta­rea comu­ni­ta­tii de pro­ve­nien­ta pen­tru 45 de tineri din din muni­ci­pi­ul Tul­cea, ora­şul Suli­na şi comu­na Casi­m­cea  prin valo­ri­fi­ca­rea poten­ti­a­lu­lui etnic si cul­tu­ral al comu­ni­ta­tii prin meto­de artis­ti­ce, , in peri­oa­da 1 apri­lie -30 sep­tem­brie 2014

Por­nind de la cele doua pre­mi­se, dorin­ta de afir­ma­re si dezvol­ta­re a tine­ri­lor, poten­ti­a­lul etnic si cul­tu­ral al comu­ni­ta­tii, in con­tex­tul  celor cinci pro­iec­te ante­ri­oa­re, Cen­trul Eudi­vers isi pro­pu­ne prin pro­iec­tul de fata sa adu­ca tra­di­ţi­i­le şi  isto­ria celor 3 comu­ni­tă­ţi  în stra­da, la publi­cul larg, cu aju­to­rul tine­ri­lor, prin inter­me­di­ul unor spec­ta­co­le  publi­ce, care vor avea san­sa sa devi­na tra­di­tii loca­le anu­a­le, des­ti­na­te atat local­ni­ci­lor cat si turis­ti­lor.

Por­nind de la repe­re­le isto­ri­ce si cul­tu­ra­le iden­ti­fi­ca­te in Tul­cea si Suli­na in cadrul pro­iec­tu­lui „Redes­co­pe­ra-ti ora­sul” si ”Tineri pro comu­ni­ta­te” , si de la repe­re­le cul­tu­ra­le ce vor fi iden­ti­fi­ca­te la Casi­m­cea, tine­rii   care vor fi recru­tati in gru­pul tin­ta vor deprin­de de la cole­gii lor, volun­tari ai Cen­tru­lui Eudi­vers, notiuni de mana­ge­ment cul­tu­ral, vor inva­ta sa scrie un pro­iect care sa ras­pun­da unei nevoi a comu­ni­ta­tii, sa orga­ni­ze­ze eve­ni­men­te publi­ce , sa se afir­me ca un fac­tor activ in comu­ni­ta­te , sa fie man­dri de isto­ria comu­ni­ta­tii din care pro­vin si sa ini­ti­e­ze ale pro­iec­te meni­te sa o puna in valoa­re.

Pro­iec­tul „Des­co­pe­ra Tul­cea prin TINEri ” si-a pro­pus un obiec­tiv extrem de ambi­tions- sa devi­na locul comun pen­tru tineri din 3 comu­ni­tati tul­ce­ne- doua din­tre ele izo­la­te geo­gra­fic iar una din­tre ele in medi­ul rural – con­tri­bu­ind la con­so­li­da­rea ide­ii de ceta­tean al jude­tu­lui  Tul­cea.  Aceas­ta idee este con­gru­en­ta cu  prin­ci­pi­ul  pro­mo­va­rii  ide­ii de cetă­ţe­nie acti­va a tine­ri­lor  în gene­ral, şi cetă­ţe­nie euro­pea­na  în spe­cial, ca şi obiec­tiv al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne. Prin moti­va­rea şi dezvol­ta­rea apti­tu­di­ni­lor prac­ti­ce ale tine­ri­lor, pro­iec­tul vizea­ză asu­ma­rea de către aceş­tia a rolu­lui de fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii. Asu­mân­du-şi res­pon­sa­bi­li­ta­tea pro­pri­ei dezvol­tări per­so­na­le  şi valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral şi etnic al comu­ni­ta­ţii , atat tine­rii din gru­pul tin­ta cat si cei din echi­pa de pro­iect  vor fi în măsu­ră să con­tri­bu­ie nu numai la cre­a­rea unui ade­vă­rat nucleu de fac­tori de deci­zie în vii­toa­rea comu­ni­ta­te ci şi la dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a pro­pri­ei comu­ni­tă­ţi.

Gru­pul ţin­tă este for­mat din 45 de tineri : 15  din Suli­na ‚15 din muni­ci­pi­ul Tul­cea, 15 din comu­na Casi­m­cea.

 

Calen­dar acti­vi­tă­ţi

1. Pre­gă­ti­rea pro­iec­tu­lui (1–30 apri­lie 2014)

2. Selec­ta­rea gru­pu­lui ţin­tă ((1–31 mai 2014 )

3.”Şcoala mana­ge­ri­lor cul­tu­rali ” ( 1 iunie -31 august  2014 )

4.„Tulcea prin ochii tine­ri­lor ”(1 iunie-31 august 2014)

5. Eva­lu­a­rea pro­iec­tu­lui si fol­low up (1 apri­lie — 30 sep­tem­brie 2014)

6. Pro­mo­va­rea pro­iec­tu­lui ( 1 apri­lie  -30 sep­tem­brie 2014)

 

      Par­te­neri pro­iect

La buna imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui vor con­tri­bui  în cali­ta­te de par­te­neri : Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Tul­cea, Fun­da­ţia Judeţea­nă pen­tru Tine­ret Tul­cea, Con­si­li­ul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă Doru­leţul Tul­cea ….. şi lis­ta rămâ­ne des­chi­să.

 

  1. Des­pre noi

Înfi­inţa­tă în anul 2006 ‚Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean  pen­tru Diver­si­ta­te are drept prin­ci­pal obiec­tiv pro­mo­va­rea tine­ri­lor ca fac­tor activ în comu­ni­ta­te. În vede­rea rea­li­ză­rii aces­tui scop, de-a lun­gul celor 6 ani de acti­vi­ta­te au fost  recru­ta­te 8 pro­moţii de volun­tari lice­eni, cu vâr­sta cuprin­să între 14 şi 19 ani, care au par­ti­ci­pat activ la ini­ţi­e­rea şi imple­men­ta­rea de pro­iec­te des­ti­na­te tine­ri­lor (17 din tota­lul de 29 imple­men­ta­te până în pre­zent ).

Pro­iec­te­le imple­men­ta­te în peri­oa­da 2006–2009 au avut drept teme : cetă­ţe­nia euro­pea­nă, dezvol­ta­rea per­so­na­lă şi pro­fe­sio­na­lă, impli­ca­rea în pro­ce­sul deci­zio­nal din comu­ni­ta­te.

În anul 2009 , Aso­ci­a­ţia a acce­sat pri­me­le fon­duri în cadrul Pro­ga­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne iar în urma pari­ci­pă­rii la eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te de ANPCDEFP, o nouă pri­o­ri­ta­te a Cen­tru­lui a deve­nit dezvol­ta­rea per­so­na­lă prin uti­li­za­rea de meto­de spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non­for­ma­le. Dato­ri­tă acce­si­bi­li­tă­ţii lor, meto­de­le au per­mis comu­ni­ca­rea cu gru­pu­ri­le dez­a­van­ta­ja­te şi au con­tri­bu­it la coe­ziu­nea gru­pu­lui.

În pre­zent majo­ri­ta­tea  volun­ta­ri­lor lice­eni ai  Cen­tru­lui sunt în măsu­ră să orga­ni­ze­ze asis­ta­ţi sesiuni de for­ma­re,  în care îmbi­nă ele­men­te teo­re­ti­ce cu meto­de de edu­ca­ţie non for­ma­lă şi sunt fami­li­a­ri­za­ţi cu orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te publi­ce care valo­ri­fi­că meto­de par­ti­ci­pa­ti­ve, în spe­cial open spa­ce şi world cafe.

Pro­iec­tul de faţă va per­mi­te tine­ri­lor volun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers sa isi  folo­seas­ca expe­rien­ta  acu­mu­la­ta ante­ri­or pen­tru a-şi aju­ta cole­gii de gene­ra­ţie din 3 uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le ale judeţu­lui ( muni­ci­pi­ul Tul­cea, ora­şul Suli­na şi comu­na Casi­m­cea), care vor fi recru­ta­ţi ca mem­bri ai gru­pu­lui ţin­tă să îşi dezvol­te potenţi­a­lul artis­tic şi cunoş­tinţe­le IT, apti­tu­di­ni­le orga­ni­za­tori­ce şi abi­li­tă­ţi­le de comu­ni­ca­re şi nu în ulti­mul rând să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţii de pro­ve­nienţă prin cre­a­rea unor eve­ni­men­te care pot deve­ni eve­ni­men­te loca­le anu­a­le.

 III. FINANŢATORUL PROIECTULUI

  1. Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne

Tine­ret in Actiu­ne” (You­th in Action) este pro­gra­mul Uniu­nii Euro­pe­ne  care sus­ti­ne acti­vi­ta­ti­le de inva­ta­re non­for­ma­la pen­tru tineri, prin finan­ta­rea de pro­iec­te. Aces­ta vine in con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui „Tine­ret” (You­th) si va fi imple­men­tat in peri­oa­da 2007 — 2013. Pro­gra­mul, cu finan­ta­re de la Comi­sia Euro­pea­na, vizea­za pro­mo­va­rea ceta­te­ni­ei acti­ve in ran­dul tine­ri­lor, dezvol­ta­rea sen­ti­men­te­lor de soli­da­ri­ta­te si tole­ran­ta, spri­ji­ni­rea inte­le­ge­rii reci­pro­ce intre tine­rii din dife­ri­te tari, pro­mo­va­rea coo­pe­ra­rii euro­pe­ne si con­tri­bu­tia la imbu­na­ta­ti­rea cali­ta­tii sis­te­me­lor de sus­ti­ne­re a acti­vi­ta­tii de tine­ret.

  „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”  în date şi cifre  :

Valoa­rea pro­iec­tu­lui — 4950  EURO

     Număr de bene­fi­ci­ari dire­cţi pro­iect – 45 de tineri cu vâr­sta cuprin­să între 14 şi 19 ani

    Numă­rul mem­bri­lor echi­pei de pro­iect —  6 tineri cu vâr­sta cuprin­să între 15 şi 30 de ani

    Număr de pro­iec­te depu­se la ter­me­nul 1 octom­brie 2013 al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne  235

    Număr de pro­iec­te apro­ba­te la sesiu­nea 1 octom­brie 2013  51

    Valoa­rea tota­lă a pro­iec­te­lor  imple­men­ta­te de EUdi­vers cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Pro­gra­mu­lui         

    Tine­ret în Acţiu­ne în peri­oa­da 2009–2014   42320 EURO

 

Afi­şul pro­iec­tu­lui a fost rea­li­zat de Ale­xan­dru Luchi­ci, por­nind de la o repre­zen­ta­re gra­fi­că cari­ca­tu­ra­lă  a judeţu­lui  Tul­cea, rea­li­za­tă de Ralu­ca Leon­te, ele­vă în cla­sa a X-a B la Lice­ul de Artă Geor­ge Geor­ges­cu din muni­ci­pi­ul Tul­cea.

    Afi­şul a fost inspi­rat de un pro­iect ante­ri­or al Comu­nei Lun­ca­vi­ţa.

   Per­soa­ne de con­tact pro­iect:  Cor­nel Dit­cov  , coor­do­na­tor pro­iect

Ana Lazăr , îndru­mă­tor pro­iect

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.