O zi pentru doua generatii , editia a VI-a

 

Dumi­ni­că, data ste­la­ră 10 apri­lie 2016, am rea­li­zat cea de a VI-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui mar­ca EU divers „O zi pen­tru două gene­ra­ţii”. A plo­u­at cu bul­bu­ci dar nu ne-am lăsat des­cu­ra­ja­ţi şi am mers la Cen­trul pen­tru Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce „Sf. Nec­ta­rie” cu fruc­te şi dul­ciuri de post (de casă sau cum­pă­ra­te , fun­cţie de cali­tă­ţi­le gas­tro­no­mi­ce ale fie­că­ru­ia ).
Noi am fost doar 14 dar am avut întă­riri seri­oa­se — ari­pa tână­ră a Ansam­blu­lui de copii „Doru­leţul” ‚coor­do­na­tă de prof. Şte­fan Coman şi per­so­na­lul Cen­tru­lui con­dus de dl. Ian­cu Sadîca. De la cei mai tineri, pen­tru cei mai vâr­st­nici. Tulcea& EU divers ruuuuuul !
Cele mai noi Filme HD Romania.