Unu, doi, trei, start !

TINERI PRO COMUNITATE– con­fe­rinţa de presa
      Luni, 27 mai 2013, Casa Avra­mide a fost gazda con­fe­rinţei de presă orga­ni­zată pen­tru a anu­nţa lan­sa­rea „pe piaţă ”  a pro­iec­tu­lui TINERI PRO COMUNITATE, ini­ţi­a­tivă a Cen­tru­lui EUdi­vers  pusă în prac­tică cu spri­ji­nul finan­ciar al Comi­siei Euro­pene prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiune.
Fiind luni şi cam devreme, au fost pre­zenţi la eve­ni­ment Cor­nel Dit­cov– coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, Cos­min Epu­reanu – volun­tar senior şi unul din­tre oame­nii de bază ai Aso­ci­a­ţiei, Ana Lazăr– coach şi Paul Lucian Toca­nie , şef  COMPLEXUL MUZEAL DE PATRIMONIU NORD –DOBROGEAN.
     Ale­ge­rea locu­lui în care s-a desfă­şu­rat con­fe­rinţa nu a fost întâm­plă­toare– Casa Avra­mide este un ade­vă­rat reper  pen­tru viaţa cul­tu­rară şi isto­ria Tul­cei, a fost pro­mo­vat de colega noas­tră Lidia Vişan în cadrul pro­iec­tu­lui „Redescoperă-ţi ora­şul”  iar prin atra­ge­rea  Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tul­cea ca par­te­ner al pro­iec­tu­lui de faţă, imo­bi­lul va deveni gazda unor eve­ni­mente publice menite să  con­tri­buie la con­so­li­da­rea par­te­ne­ri­a­tu­lui public– soci­e­tate civilă şi la sti­mu­la­rea impli­ca­rii tine­ri­lor in viaţa comu­ni­tă­ţii.

     Ideea de bază a pro­iec­tu­lui a fost ca   15  tineri tul­ceni  si 15 tineri din Sulina sa sta­bi­leasca actiuni comune menite sa atraga spri­ji­nul auto­ri­ta­ti­lor pen­tru acti­vi­ta­tile de tine­ret si actiuni menite sa con­tri­buie la pro­mo­va­rea si dezvol­ta­rea comu­ni­ta­tii de pro­ve­nienta.
     În vede­rea inde­pli­ni­rii sco­pu­lui pro­iec­tu­lui au fost sta­bi­lite 3 obiec­tive spe­ci­fice :
1. Susţi­ne­rea dezvol­tă­rii per­so­nale a 30 de tineri din ora­şul Sulina si din ora­sul Tul­cea prin metode spe­ci­fice edu­ca­ţiei non­for­male
2. Sti­mu­la­rea dezvol­tă­rii spi­ri­tu­lui civic şi al gra­du­lui de impli­care în dezvol­ta­rea eco­no­mică a comu­ni­tă­ţii de ori­gine pen­tru 30 de tineri din ora­şul Sulina si din ora­sul Tul­cea prin metode spe­ci­fice  edu­ca­ţiei nofor­male.
3. Rea­li­za­rea unei plat­forme de comu­ni­care comună pen­tru  30 de tineri din ora­şul Sulina şi  din muni­ci­piul Tul­cea in vede­rea trans­fe­ru­lui de bune prac­tica, ini­ti­e­rii de actiuni si pro­iecte comune, pro­mo­va­rii actiu­ni­lor pro­prii.
     Acţiu­nile pro­iec­tu­lui se  desfă­şoară în peri­oada 1 mai– 31 octom­brie 2013  şi vă vom ţine la curent cu toate eve­ni­men­tele atât pe site-ul şi pe pagina de Face­book a Cen­tru­lui Eudi­vers , cât şi pe sub­do­me­niul pro­iec­tu­lui  http://​tine​ri​pro​co​mu​ni​tate​.eudi​vers​.ro/

, , ,

  • Totul e bine cand incepe cu bine 😉

Cele mai noi Filme HD Romania.