First official day — conferinta de presa !

10288757_634363376643131_2632885875141741895_nPe data de 28 apri­lie 2014  o par­te a EUdi­ver­su­lui s-a înco­lo­nat spre sala de con­fe­rinţe din incin­ta Pri­mă­ri­ei Tul­cea pen­tru susţi­ne­rea  unei con­fe­rinţe de pre­să. Sco­pul „vizi­tei”- ves­ti­rea ini­ţi­e­rii nou­lui nos­tru pro­iect, „Des­co­pe­ra Tul­cea prin TINEri”.

Gaz­de fiind, ne-am înfi­inţat la faţa locu­lui cu jumă­ta­te de oră îna­in­tea orei sta­bi­li­te cu pre­sa, pen­tru a pre­gati tere­nul pen­tru impor­tanţii noş­tri oas­peţi. Fără să fi plă­nu­it, dom­nul pri­mar Con­stan­tin Hogea a decis să ni se ală­tu­re îna­in­te de întâl­ni­ea ofi­ci­a­lă. Şi pen­tru că a fost foar­te pri­e­te­nos  a reu­şit să deten­sio­ne­ze atmosfe­ra  şi  să ne facă să ne simţim  rela­xa­ţi îna­in­te de con­fe­rinţă.

Ora 11 sosind, am dat dru­mul infor­mă­rii. Puţin inti­mi­da­ţi de len­ti­le­le came­rei de fil­mat, EUdi­ve­rşii au înce­put glă­su­i­rea.

Emoţi­i­le au dis­pa­rut însă ca prin minu­ne, dat fiind cadrul ami­cal în care s-a desfă­şu­rat  con­fe­rinţa. Preşe­din­te­le nos­tru, Cor­nel Dit­cov, a făcut o pre­zen­ta­re suc­cin­tă a nou­lui nos­tru pro­iect, urmat apoi de Andre­ea Cro­i­to­ru, care a dezvol­tat calen­da­rul pro­iec­tu­lui.  Mara Floa­re a dez­vă­lu­it pla­nu­ri­le noas­tre pri­vind Suli­na, iar Cris­ti­an Mar­cu ne-a adus la cunoş­tinţă  sche­ma deru­lă­rii acti­vi­tă­ţi­lor pla­ni­fi­ca­te pen­tru comu­na Casi­m­cea.

Pen­tru o lămu­ri­re depli­nă a publi­cu­lui, repor­te­rii ne-au adre­sat între­bări . Une­le mai dis­cre­te , alte­le mai indiscrete.Una pes­te alta , con­fe­rinţa de pre­să a  repre­zen­tat un înce­put bun pen­tru pro­iec­tul nos­tru, aş putea  spu­ne!

 

Repor­ter de ser­vi­ciu- Oana Stan

Cele mai noi Filme HD Romania.