Comunicat SNV 2016

Tulcea ONG Fest

          În peri­oa­da 9–15 mai 2016 zeci de orga­ni­za­ții din Româ­nia săr­bă­to­resc Săp­tămâ­na Națio­na­lă a Volun­ta­ri­a­tu­lui.

          În calen­da­rul SNV a fost inclus și Tul­cea ONG Fest, eve­ni­ment care a avut  loc dumi­ni­că, 15 mai 2016, între ore­le 11.00–13.00,  în sec­to­rul din fața sce­nei din Pia­ța Civi­că.

          Cele 6 orga­ni­za­ții par­te­ne­re – Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EU divers), Orga­ni­za­ția CELISEA, Aso­ci­a­ția Euro Tul­cea , Orga­ni­za­ția Națio­na­lă Cer­ce­ta­șii Româ­ni­ei – Cen­trul Local LOTUS, Soci­e­ta­tea Româ­nă de Cru­ce Roșie – fili­a­la Tul­cea și Aso­ci­a­ția Uma­ni­ta­ră NOROC  – au decis să  pro­mo­veze  volun­ta­ri­a­tu­lui prin  demon­stra­ții  ale meto­de­lor de lucru  pe care le uti­li­zea­ză  în mod curent :  dans stra­dal , con­cur­suri și jocuri pen­tru copii , ate­li­er de pic­tu­ră pe față și ori­gami, demon­stra­ții prac­ti­ce de prim-aju­tor, pic­tu­ră pe sti­clă.

          Edi­ția 2016 tul­cea­nă a SNV a fost orga­ni­za­tă ca acti­vi­ta­te în cadrul pro­iec­tu­lui “Pro Tul­cea, pro volun­ta­ri­at !”, ini­țiat de Cen­trul EU divers și co-finan­țat de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea în baza pre­ve­de­ri­lor Legii 350/2005. Pri­mă­ria Tul­cea, prin com­par­ti­men­tul de spe­cia­li­ta­te, asi­gu­ră și sono­ri­za­rea pen­tru momen­tul dans stra­dal din cadrul Tul­cea ONG Fest.

          SNV este o ini­ția­ti­vă  din anul 2002 a  aso­ci­a­ți­ei Pro Vobis – Cen­trul Națio­nal de Resur­se pen­tru Volun­ta­ri­at (pe atunci Cen­trul Națio­nal de Volun­ta­ri­at Pro Vobis) din Cluj,  care a deve­nit coor­do­na­tor la nivel națio­nal.
Eve­ni­men­tul a fost imple­men­tat de-a lun­gul ani­lor cu spri­ji­nul a sute de par­te­neri locali din țară. Este un eve­ni­ment națio­nal anu­al,  menit să mobi­li­ze­ze cât mai mul­te orga­ni­za­ții și volun­ta­rii pe care aces­tea îi impli­ca, pen­tru a săr­bă­tori împre­u­nă volun­ta­ri­a­tul, pen­tru a atra­ge spri­ji­nul comu­ni­tă­ții pen­tru aces­ta și pen­tru a recu­noaș­te public acti­vi­ta­tea volun­ta­ri­lor.

          Pri­ma edi­ție tul­cea­nă a SNV a avut loc în anul 2009, la ini­ția­ti­va Aso­ci­a­ți­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te.

Cele mai noi Filme HD Romania.