Eveniment în comunitatea tulceană

FESTIVALUL LUMINII

 

Sâm­bă­tă, 1 iunie 2013, înce­pând cu ora 19.30, în Pia­ţa Civi­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea a avut loc cea de a III-a edi­ţie loca­lă a Fes­ti­va­lu­lui Lumi­nii, eve­ni­ment ce poar­tă  mar­ca Orga­ni­za­ţi­ei Cer­ce­ta­şii Româ­ni­ei- Cen­trul Local Lotus.

Ne-am ală­tu­rat şi noi gru­pu­lui mare de tul­ceni  şi am admi­rat mun­ca cole­gi­lor ong-ei : câte­va sute de gul­gu­ţe  dis­pu­se în emble­ma­ti­ca floa­re de crin, denu­mi­rea Cen­tru­lui şi a orga­ni­za­ţi­ei, care o dată aprin­se au dat via­ţă unei ima­gini de vis.

La fina­lul eve­ni­men­tu­lui, care a inclus şi reci­ta­luri ale tru­pe­lor loca­le de folk şi rock, au fost lan­sa­te pe orbi­tă câte­va lam­pi­oa­ne mul­ti­co­lo­re, spre  încân­ta­rea zeci­lor de copii pre­zenţi.

Potri­vit date­lor fur­ni­za­te de site-ul  http://​www​.fes​ti​va​lul​-lumi​nii​.ro/​d​e​s​p​r​e​-​noi, Fes­ti­va­lul Lumi­nii este : „Un alt fel de fes­ti­val, un spa­țiu de mani­fes­ta­re artis­ti­că a tine­re­lor talen­te, o atmosfe­ră cre­a­tă timp de 2 ore, o idee, zeci de mii de lumâ­nări

Marea majo­ri­ta­te a cer­ce­ta­și­lor impli­cați în des­fă­șu­ra­rea aces­tui eve­ni­ment sunt tineri sub 18 ani, orga­ni­zați în echi­pe, pen­tru fie­ca­re loca­ție, sub îndru­ma­rea și coor­do­na­rea adul­ți­lor, lideri în cadrul orga­ni­za­ți­ei de volun­ta­ri­at.

Ide­ea  fes­ti­va­lu­lui a apă­rut în 2004, când câți­va cer­ce­tași din Cluj Napo­ca au încer­cat să amin­teas­că oame­ni­lor de fumu­se­țea lucru­ri­le mărun­te din via­ța lor. Unin­du-și for­țe­le au rea­li­zat pri­ma edi­ție a eve­ni­men­tu­lui, inti­tu­lat atunci Sea­ra Vise­lor Împli­ni­te, când, clu­je­nii pre­zenți au așe­zat pe lacul din Par­cul Cen­tral, apro­xi­ma­tiv 200 de cutiu­țe con­fec­țio­na­te din hâr­tie, cu lumâ­nări aprin­se înă­un­tru, tri­mițând oda­tă cu ele și vise­le lor cat și dorin­ța de a deve­ni rea­li­ta­te. Fes­ti­va­lul a con­ti­nu­at, în 2005, 2006, 2007, fiind foar­te bine pri­mit și cres­când în timp expo­nen­ți­al, din toa­te punc­te­le de vede­re, de la 200 de lumâ­nări, la mii.

În 2008, apa­re pen­tru pri­ma dată ide­ea, extin­de­rii lui, de la Cluj, la nivel na?ional, pre­lu­at fiind de cer­ce­ta­șii din 9 ora­șe.

Pri­ma dată la nivel națio­nal, pri­ma dată când întâm­pi­nă seri­oa­se pro­ble­me lega­te de con­di­ți­i­le meteo și pre­ci­pi­ta­ți­i­le pre­zen­te. Con­di­ți­i­le meteo nefa­vo­ra­bi­le îngre­u­nea­ză des­fă­șu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui și chiar deter­mi­nă amâ­na­rea lui în 2 ora­șe, cu toa­te aces­tea, se dove­deș­te a fi un suc­ces iar atmosfe­ra cre­a­tă, este deo­se­bit de bine pri­mi­tă de mem­bri comu­ni­tă­ți­lor loca­le, pre­zenți.

În 2009, se ia deci­zia schim­bă­rii lunii decem­brie, ca peri­oa­dă de des­fă­șu­ra­re, cu luna mar­tie, ast­fel a II-a edi­ție a eve­ni­men­tu­lui ajuns la nivel națio­nal, este sta­bi­li­tă să se des­fă­șoa­re în anul urmă­tor.

De ce a apă­rut fes­ti­va­lul ? Pen­tru că via­ța de zi cu zi a deve­nit o ade­va­ra­tă cur­să con­tra-cro­no­me­tru pen­tru cei mai mulți din­tre noi. Mereu în lip­să de timp, împar­ți­ti între mul­te res­pon­sa­bi­li­tăți, slu­j­bă și fami­lie, uităm cu desă­vâr­și­re de sufle­tul nos­tru, uităm să ne bucu­răm de lucru­ri­le mărun­te.

Lumea în care tră­im ne obli­gă să ne pla­ni­fi­căm cu aten­ție fie­ca­re cli­pă pen­tru a reu­și în ceea ce ne pro­pu­nem și de mul­te ori uităm să ne oprim din când în când pen­tru a-i pri­vi pe cei din jur, pen­tru a simți vân­tul, pen­tru a ascul­ta oame­nii, pen­tru a zâm­bi la zâm­be­tul copi­i­lor, pen­tru a redes­co­peri fru­mu­se­țea lucru­ri­lor mărun­te.

Pen­tru a oferi tine­ri­lor impli­cați o edu­ca­ție non-for­ma­lă, prin res­pon­sa­bi­li­za­rea lor și dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor de orga­ni­za­re în cadrul unui eve­ni­ment națio­nal.

Pen­tru a oferi comu­ni­tă­ți­lor loca­le un eve­ni­ment în cadrul căru­ia tine­rii au posi­bi­li­ta­tea de a se mani­fes­ta prin dife­ri­te for­me de artă iar par­ti­ci­pan­ții se pot deco­nec­ta timp de 2 ore, de la pro­ble­me­le și stre­sul de zi cu zi, bucu­rân­du-se de atmosfe­ra cre­a­tă.”

Cer­ce­ta­şii tul­ceni au reu­şit cu brio să ne smul­gă din coti­dian pen­tru 2 ore şi să ne ofe­re un eve­ni­ment unic. Mulţu­mim, colegi ong-ei şi aştep­tăm edi­ţia 2014 !

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.