Sulina – Day 1

Here we come !

     Luni, 24 iunie, pe la ora prân­zu­lui, ne-am strans toa­tă echi­pa EUdi­ver­să în fața Capi­ta­niei Por­tu­lui  Tul­cea și ne-am îmbar­cat pe pasa­ger. Des­ti­na­ția- Suli­na, sco­pul depla­să­rii – cea de a tre­ia eta­pa a pro­iec­tu­lui Tineri Pro Comu­ni­ta­te : ” Şcoa­la tine­ri­lor cetă­țeni ”.

    O dată aju­nși, ne-am bucu­rat de o pri­mă baie în ape­le mării suli­ne­ne, iar apoi am luat con­tact cu gru­pul țin­tă, tine­rii din Suli­na. A avut loc sesiu­nea de cunoaș­te­re și o mică ana­li­ză pri­vind aștep­tă­ri­le, teme­ri­le și con­tri­bu­ți­i­le per­so­na­le refe­ri­toa­re la zile­le urma­toa­re. Bine­în­țe­les, nu au lip­sit ener­gi­ze­re­le.

    Sea­ra a adus cu ea și o mică petre­ce­re dansantă,organizată ad-hoc împre­u­nă cu noii noș­tri colegi de echi­pă, pe fale­za fru­mo­su­lui oră­șel Suli­na, sub clar de luna și sub ase­di­ul țân­ța­ri­lor înfo­me­tați.

   A con­sem­nat pen­tru dvs. Ella Andri­ol.

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.