Sulina- Day 2

Comu­ni­ca­re să fie !

 

A doua zi, dis-de-dimi­nea­ţă, am por­nit spre pla­jă ca să ne  inspi­răm pen­tru  cea de-a doua sesiu­ne de instruire,şi anu­me cea dedi­ca­tă „Comu­ni­că­rii”.

Apa mării a avut un efect magic iar asta s-a văzut ulte­ri­or în cadrul sesiu­nii  susţi­nu­tă de sub­sem­na­te­le, Ana Sto­ean & Ale­xan­dra “Lexi” Cara­man .

Timp de două ore am pre­zen­tat suc­cint  atât comu­ni­ca­rea ver­ba­la cât şi cea  non-ver­ba­la şi para­ver­ba­lă . Pen­tru a menţi­ne acti­vă atenţia par­ti­ci­panţi­lor, am “con­di­men­tat” instru­i­rea cu  ener­gi­ze­re şi  jocuri : „Rete­ta chi­ne­zeas­ca”, „Maga­ru­sul”, „Cur­sa cu obs­ta­co­le”.

 „Rapi­rea lui Smiley„i-a angre­nat pe toţi  cei pre­zen­ti -volun­ta­rii EUdi­vers şi tine­rii din Suli­na şi le-a per­mis să se cunoas­că mai bine, să inte­ra­cţio­ne­ze şi să  cola­bo­re­ze mult mai bine, să îţi împar­tă­şeas­că ide­i­le şi opi­ni­i­le.

Oana, unul din­tre par­ti­ci­panţii la acţiu­nea de sal­va­re, ne-a decla­rat : “Am rea­li­zat o minu­na­tă acti­vi­ta­te în care mass-media şi-a spus cuvân­tul în cazul răpi­rii lui Smiley,dimpreună cu ai săi adi­da­şi de firmă,noi încer­când să dez­le­găm mis­te­rul din spa­te­le aces­tei atrocităţi.Fiecare echi­pă de repor­teri a avut o abor­da­re cât de poa­te de inge­ni­oa­să şi diferită,reuşind să stâr­neas­că nume­roa­se hoho­te de râs.”

         După-ami­a­ză ace­lea­si  a avut loc sesiu­nea de  “Mana­ge­ment a pro­iec­tu­lui “, sus­ti­nu­ta pe pla­jă de cole­ge­le noas­tre Iulia Ghi­oc şi Ale­xan­dra Sto­ica.

         Tine­rii suli­neni  au învă­ţat să iden­ti­fi­ce  nevoi ale  comu­ni­tă­ţii lor şi   să rea­li­ze­ze un arbo­re al pro­ble­me­lor cu tot ce pre­su­pu­ne aces­ta: cau­ze si efec­te .

Atmosfe­ra a fost întreţi­nu­tă de bine-cunos­cu­tul joc „Năvo­dul”, care ne-a amu­zat copi­os iar ziua s-a înche­iat cu un cam­pi­o­nat de mimă în toa­tă regu­la, cu aju­to­rul căru­ia ne-am ară­tat cel mai bine talen­tul actori­cesc !!!

 

 

Repor­ter de ser­vi­ciu — Anna Sto­ean

 

 

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.