Sulina- Day 3

Final apo­te­o­tic. Cu posi­bi­li­ta­te de con­ti­nu­a­re la Tul­cea…

 

     Întris­ta­ţi pes­te măsu­ra de fap­tul că întâl­ni­rea cu suli­ne­nii  se apro­pia de sfârşit,am intrat în a tre­ia zi de for­ma­re.

    Dupa un mic dejun fru­gal,  am înce­put să punem la cale cafe­nea­ua publi­că şi tea­trul labi­rint, meto­de­le de edu­ca­ţie non-for­ma­lă pe care urma să le pre­zen­tăm par­te­ne­ri­lor noş­tri locali.

    Sesiu­nea a debu­tat cu pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne şi a unor exem­ple de bună prac­ti­că- pro­iec­te­le imple­men­ta­te de EUdi­vers înce­pând cu anul 2009 iar cole­gii noş­tri Flo­rin Bou­roş şi Adi Cer­nen­cu au com­ple­tat pre­zen­ta­rea cu apli­ca­ţia care a stat la baza pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”.

    Cafe­nea­ua publi­că a avut drept temă cen­tra­lă “Tine­rii şi comu­ni­ta­tea din Suli­na” , pen­tru care am selec­tat 4 teme de dis­cu­ţie : “Calen­da­rul eve­ni­men­te­lor loca­le din ora­şul Suli­na şi posi­bi­li­tă­ţi de com­ple­ta­re”, “Meto­de uti­le de petre­ce­re a tim­pu­lui liber pen­tru tine­rii din Suli­na”, “Idei de afa­ceri pen­tru tine­rii din Suli­na” şi “Moda­li­tă­ţi de atra­ge­re a auto­ri­tă­ţi­lor din Suli­na în acti­vi­tă­ţi­le tine­ri­lor”.

    Cei 4 mode­ra­tori – Ella Andri­ol, Adi Cer­nen­cu ‚Cos­min Epu­rea­nu şi Lau­renţiu Hal­chin şi-au luat rolul în seri­os şi au con­sem­nat opi­ni­i­le noas­tre, pe care le-au sin­te­ti­zat şi le-au pre­zen­tat la fina­lul întâl­ni­rii.

    După o scur­tă pau­ză (de masă) ne-am con­cen­trat forţe­le pen­tru orga­ni­za­rea demon­stra­ţi­ei de tea­tru labi­rint :am alca­tu­it replicile,am ales coloa­na sono­ra şi nu in ulti­mul rând,am ales acto­rii.

     La ore­le după-amie­zii ne-am adu­nat din nou cu mic cu mare pen­tru a ne îndrep­ta spre mare,cu ini­ma rănită,fiindcă tre­bu­ia să ne luam adio de la blân­da pla­jă.

    Întorşi în tabăra,ne-am reîn­tâl­nit pen­tru a face ulti­me­le retu­şuri tea­tru­lui labirint,după care am por­nit pro­ce­sul de pre­ga­ti­re al gră­ta­ru­lui de adio.

    Zis şi făcut!La ore­le 19 am înce­put să ne adu­nam pen­tru a ne dis­tra pen­tru ulti­ma data in Sulina,urmand ca în scurt timp să punem în sce­na mult astep­ta­tul tea­tru labi­rint.

    Nerab­da­tori pes­te masura,am astep­tat cu toţii să ne vină rân­dul la călă­to­ria atem­po­ra­lă.

    Încro­pit în doar două ore,labirintul nos­tru a reu­şit să fascineze.Tinerii suli­neni au fost fer­me­ca­ţi de aceas­tă inte­re­san­tă tehnică,dar la fel am fost şi noi,cei care l-am pregătit,totul ieşin­du-ne nespe­rat de bine.

    După cum bine spu­ne un vechi pro­verb latin : sfârşi­tul înco­ro­nea­ză ope­ra ! Am tră­it pe pie­lea noas­tră aces­te spuse,încheindu-ne glo­ri­os seju­rul.

 

A con­sem­nat   Oana Stan

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.