COMUNICAT DE PRESĂ

     Săp­tămâ­na Naţio­na­lă a Volun­ta­ri­a­tu­lui (SNV) edi­ţia a trei­spre­ze­cea a debu­tat luni, 12 mai 2014, sub coor­do­na­rea naţio­na­lă a Pro Vobis – Cen­trul Naţio­nal de Resur­se pen­tru Volun­ta­ri­at. Pes­te 360 de acti­vi­tă­ţi cu, pen­tru şi des­pre volun­tari vor fi orga­ni­za­te timp de 7 zile în 105 loca­li­tă­ţi din 38 de judeţe şi capi­ta­lă, de către 135 de par­te­neri locali – ONGuri, insti­tu­ţii de învă­ţământ, auto­ri­tă­ţi publi­ce şi gru­puri infor­ma­le

     La nive­lul muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , calen­da­rul eve­ni­men­te­lor a fost con­sti­tu­it din acti­vi­tă­ţi ini­ţi­a­te şi imple­men­ta­te într-un par­te­ne­ri­at local ce inclu­de : Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EUdi­vers), Con­si­li­ul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea, Orga­ni­za­ţia CELISEA, Cen­trul de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re si Con­si­li­e­re Anti­drog Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor Tul­cea ‚Fun­da­ţia Tineri pen­tru Tineri, Orga­ni­za­ţia Naţio­na­lă Cer­ce­ta­şii Româ­ni­ei – Cen­trul Local Lotus,EUROFAN, Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.

- Vineri, 16 mai 2014, Con­si­li­ul Judeţean al Ele­vi­lor, Pala­tul Copi­i­lor Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te ‚Orga­ni­za­ţia CELISEA, EUROFAN , Orga­ni­za­ţia Naţio­na­lă Cer­ce­ta­şii Româ­ni­ei – Cen­trul Local Lotus şi Cen­trul de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re şi Con­si­li­e­re Anti­drog Tul­cea au orga­ni­zat în inter­va­lul orar 19.00–20.00 o sesiu­ne de jocuri pen­tru copi­ii din Pia­ţa Civi­că. Acti­vi­ta­tea va înce­pe cu o sur­pri­ză core­gra­fi­că, pre­gă­ti­tă de volun­ta­rii par­ti­ci­panţi la acţiu­ne.

- Sâm­bă­tă, 17 mai 2014, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te ‚Orga­ni­za­ţia CELISEA şi Orga­ni­za­ţia Naţio­na­lă Cer­ce­ta­şii Româ­ni­ei – Cen­trul Local Lotus au orga­ni­zat în inter­va­lul orar 16.00- 17.30 , la sedi­ul Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Tul­cea o vână­toa­re de comori pen­tru 20 de copii pro­ve­ni­ţi de la Com­ple­xul de ser­vi­cii fami­li­a­le Tul­cea.

- Dumi­ni­că, 18 mai 2014 , în inter­va­lul orar 13.00 – 15.00 , volun­ta­rii Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te au orga­ni­zat o vizio­na­re de film artis­tic pen­tru pen­sio­na­rii de la Cămi­nul pen­tru per­soa­ne vâr­st­ni­ce Sf. Nec­ta­rie din muni­ci­pi­ul Tul­cea

     SNV este un eve­ni­ment naţio­nal anu­al care are loc în fie­ca­re pri­mă­va­ra în a tre­ia săp­tămâ­nă a lunii mai, menit să mobi­li­ze­ze cât mai mul­te orga­ni­za­ţii şi volun­ta­rii pe care aces­tea îi impli­că, pen­tru a săr­bă­tori împre­u­nă volun­ta­ri­a­tul, pen­tru a atra­ge spri­ji­nul comu­ni­tă­ţii pen­tru aces­ta şi pen­tru a recu­noa­ş­te public acti­vi­ta­tea volun­ta­ri­lor. Edi­ţia 2013 a eve­ni­men­tu­lui a mobi­li­zat pes­te 12.000 de volun­tari în toa­tă ţara, care, prin impli­ca­rea în acti­vi­tă­ţi edu­ca­ţio­na­le, eco­lo­gi­ce, soci­a­le, artis­ti­ce sau pen­tru sănă­ta­te, au adus bucu­rie pen­tru 48.000 de bene­fi­ci­ari dive­rşi. Edi­ţia de anul aces­ta s-a desfă­şu­rat sub slo­ga­nul “Recre­ea­ză-te prin volun­ta­ri­at!”, pen­tru a reflec­ta fap­tul că volun­ta­ri­a­tul ne trans­for­mă ca oameni şi ca soci­e­ta­te şi, în ace­la­şi timp, ne ofe­ră tră­iri şi expe­rienţe pozi­ti­ve de via­ţă.

Cele mai noi Filme HD Romania.