Povestea printului Kasim

Dupa cum va poves­team, cole­gii nos­tril mai mici din Casi­m­cea au ales ca si moda­li­ta­te de mani­fes­ta­re artis­ti­ca dan­sul, punând în sce­nă de o manie­ră core­gra­fi­că, inter­ca­la­tă cu frag­men­te poves­ti­te, legen­da prinţu­lui Kasim, cel ce a dat nume­le satu­lui şi comu­nei.

După ce s-au docu­men­tat teme­i­nic la bibli­o­te­ca şco­lii , cei mici au com­ple­tat sâm­bu­re­le de ade­văr cu câte­va felii de ima­gi­na­ţie. Prinţul turc Kasim, ce şi-a găsit sfârşi­tul îne­cat într-un râu­şor înve­ci­nat , a avut par­te de o poves­te mult mai fru­moa­să, plăs­mu­i­tă de ima­gi­na­ţia copi­i­lor- atras de o fru­moa­să român­că pe nume Maria, tră­ieş­te o fru­moa­să poves­te de dra­gos­te între­rup­tă bru­tal de părinţii fetei, care nu doresc să îşi dea fii­ca iubi­tă drept soţie unui stră­in. Tine­rii aleg să îşi pună capăt zilelor,aruncându-se în râu. Moar­tea lor îi uneş­te în dure­re pe săte­ni şi pe osta­şii prinţu­lui, care îna­lţă împre­u­nă un loc de pome­ni­re pen­tru cei doi îndră­gos­ti­ţi .

Pre­mie­ra spec­ta­co­lu­lui a avut loc cu oca­zia sfârşi­tu­lui de an şco­lar iar cei mici au decis să bise­ze şi de ziua comu­nei , în luna august .

942665_541727292540619_674194104_n

, ,

Cele mai noi Filme HD Romania.