S-a dat startul la work-shop-uri !!!

Sâm­bă­tă, data ste­la­ră 7 iunie 2014, pen­tru că a fost sâm­bă­tă şi pen­tru că avem un calen­dar de pro­iect de res­pec­tat, am înce­put cu brio sezo­nul de work-shop-uri des­ti­na­te gru­pu­lui ţin­tă al pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”.

Gru­pul ţin­tă din Tul­cea, s-a pre­zen­tat în număr record- 30 de per­soa­ne­e­e­e­ee!! De fapt ar fi tre­bu­it să fie vreo 40 dar unii au avut medi­ta­ţii şi nu s-au pre­zen­tat la locul fap­tei.

Dato­ri­tă redi­men­sio­nă­rii demo­gra­fi­ce, am tre­cut la pla­nul 2 şi am făcut sesiu­nea de cunoa­ş­te­re prin afa­ra Casei Oltea­nu. Lejer , cu un joc în 4 echi­pe. Tine­rii şi proas­peţii noş­tri colegi au făcut o har­tă a imo­bi­lu­lui, mar­când intră­ri­le, au avut de numă­rat toa­te feres­tre­le de la nive­lul 2 ( păre­ri­le sunt împă­rţi­te întru­cât unii au găsit 42, alţii 50 iar cei mai gene­roşi 100 , după ce au numă­rat fie­ca­re ochi de geam ), au aflat nume­le cole­gi­lor de echi­pă şi zodia lor şi s-au pozat cu un cetă­ţean nevi­no­vat iden­ti­fi­cat în zonă .

După feed-back-ul cules de cole­ga Andre­ea, am intrat în pro­ble­mă, rec­te în modu­lul de pre­zen­ta­re al exem­ple­lor de bună prac­ti­că şi am vizio­nat două fil­mu­leţe de pre­zen­ta­re rea­li­za­te în cadrul a două pro­iec­te TiA imple­men­ta­te ante­ri­or, care au valo­ri­fi­cat meto­de de edu­ca­ţie non-for­ma­lă de sor­gin­te artis­ti­că- tea­trul labi­rint şi tea­trul stra­dal. Ca să nu-i bui­mă­cim de tot, i-am lăsat pe noii noş­tri colegi să cuge­te o săp­tămâ­nă îna­in­te să tre­cem la nive­lul urmă­tor. Nu îna­in­te să sta­bi­lim regu­li­le de con­vi­eţu­i­re armo­ni­oa­să pe peri­oa­da imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui , care au fost asu­ma­te de dis­tin­sa adu­na­re şi con­sem­na­te de cole­ga Mira. Îna­in­te de ple­ca­re am făcut o poză de grup, ca să ne mear­gă bine şi am pozat sepa­rat echi­pa nr. 4, câş­ti­gă­toa­rea pro­bei pe echi­pe. Reve­nim cu deta­lii în curând. O săp­tămâ­nă fru­moa­să !

 

Cele mai noi Filme HD Romania.