Sezon plin la prezentări

Luna mai a fost extrem de încăr­ca­tă pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afa­ră de acti­vi­tă­ţi­le afe­ren­te Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tulcea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele viza­te ante­ri­or.

Con­cret, dato­ri­tă des­chi­de­rii de care a dat dova­dă con­du­ce­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ coop­ta­te ca şi par­te­ne­re , pre­cum şi impli­că­rii volun­ta­ri­lor juni­ori, au fost bifa­te 7 eve­ni­men­te de pre­zen­ta­re : 3 eve­ni­men­te la Lice­ul Teo­re­tic „Gri­go­re Moi­sil”, o pre­zen­ta­re la Cole­gi­ul Teh­nic „Henri Coan­dă”, o pre­zen­ta­re la Lice­ul de Artă „Geor­ge Geor­ges­cu” din muni­ci­pi­ul Tul­cea, o pre­zen­ta­re la Lice­ul „Jean Bart” din Suli­na şi o pre­zen­ta­re la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Casi­m­cea.

Nu ştim dacă de vină au fost mate­ri­a­le­le viu colo­ra­te cre­a­te de Alex Luchi­ci, tri­co­u­ri­le tren­dy ale echi­pei de pro­iect, pre­zen­ta­rea în Power Point făcu­tă de Mădă­li­na Oni­că sau ide­ea în sine- posi­bi­li­ta­tea de a deve­ni cre­a­to­rii unui eve­ni­ment local, cert este că toţi par­ti­ci­panţii la eve­ni­men­te şi-au mani­fes­tat sonor apre­ci­e­rea faţă de demer­sul nos­tru şi ne-au decla­rat că aşteap­tă invi­ta­ţia ofi­ci­a­lă la eve­ni­men­te­le de for­ma­re orga­ni­za­te pe plan local. Reve­nim cu deta­lii şi vă lăsăm să vă delec­ta­ţi cu foto­gra­fii de la eve­ni­men­te J.

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.