Tulcea-esenţa diversităţii

Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te ( Cen­trul EU divers ) are deo­se­bi­ta onoa­re să anu­nţe lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a broşu­rii biling­ve „Tul­cea — esenţa diver­si­tă­ţii”, rea­li­za­tă cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Tul­cea.

Tipă­rit în con­di­ţii gra­fi­ce deo­se­bi­te, într-un număr de 1000 de exem­pla­re, mate­ri­a­lul docu­men­tar reu­neş­te în pagi­ni­le sale infor­ma­ţii des­pre gru­puri etni­ce loca­le şi edi­fi­cii cu impor­tanţă cul­tu­ra­lă sau isto­ri­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea.

Por­nind de la infor­ma­ţi­i­le reu­ni­te în „Ghi­dul diver­si­tă­ţii etni­ce a muni­ci­pi­u­lui Tul­cea”, ini­ţi­at de Andrei Luchi­ci şi Vero­ni­ca Iva­nov, şi în broşu­ra „Tul­cea de ieri şi de azi”, rea­li­za­tă în anul 2010 de Lidia Vişan, echi­pa de pro­iect a sin­te­ti­zat o can­ti­ta­te mare de infor­ma­ţii din dorinţa de a oferi o ima­gi­ne suc­cin­tă a ora­şu­lui nos­tru atât locu­i­to­ri­lor, cât şi turi­ş­ti­lor.

Redac­ta­tă în lim­ba româ­nă şi lim­ba engle­ză, broşu­ra inclu­de, de ase­me­nea, un calen­dar anu­al al eve­ni­men­te­lor ce au deve­nit deja o tra­di­ţie loca­lă şi va fi dis­tri­bu­i­tă gra­tu­it insti­tu­ţi­i­lor publi­ce , orga­ni­za­ţi­i­lor mino­ri­tă­ţi­lor etni­ce din muni­ci­pi­ul Tul­cea, agenţi­lor eco­no­mici din dome­ni­ul turis­tic.

Con­fe­rinţa de lan­sa­re a avut loc sâm­bă­tă, 31 mai 2014, la Casa Avra­mi­de din mun­ci­pi­ul Tulcea.Evenimentul a fost orga­ni­zat cu spri­ji­nul Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le şi a bene­fi­ci­at de pre­zenţa unui număr mare de repre­zen­tanţi ai orga­ni­za­ţi­i­lor etni­i­lor tul­ce­ne .

Cele mai noi Filme HD Romania.