AND WORKING AND WORKING

Luna iunie a con­ti­nu­at cu alte 3 sesiuni de for­ma­re, orga­ni­za­te la Casi­m­cea şi la Suli­na. Tru­pa de şoc for­ma­tă din Cor­nel şi Iuli­a­na s-a depla­sa­ta în mij­lo­cul gru­pu­ri­lor ţin­tă recru­ta­te de la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Casi­m­cea şi Lice­ul „Jean Bart” Suli­na, pen­tru a susţi­ne wor­k­shop-uri în comu­ni­ca­re şi team­bu­il­ding, mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru. Ofer­ta a fost com­ple­ta­tă cu pre­zen­tări în Power Point şi pro­iec­ta­rea fil­mu­leţe­lor rea­li­za­te în cadrul pro­iec­te­lor ante­ri­oa­re finanţa­te de Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne , ce au valo­ri­fi­cat meto­de de edu­ca­ţie non-for­ma­lă artis­ti­ce.

La fina­lul sesiu­nii suli­ne­nii au selec­tat meto­da tea­tru­lui labi­rint iar tine­rii din Suli­na au ales dan­sul popu­lar şi poves­tea prinţu­lui Kasim , ca şi punct de por­ni­re pen­tru vii­toa­re­le spec­ta­co­le. Reve­nim în curând cu date de la faţa locu­lui 😉

 

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.