TULCEA.1903

Tul­cea a fost urmă­toa­rea pro­vo­ca­re pen­tru echi­pa pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”. După 3 săp­tămâni de repe­ti­ţii şi modi­fi­cări ale sce­na­ri­lui, s-a pro­dus şi pre­mie­ra tea­tru­lui stra­dal „Tul­cea .1903”.

Por­nind de la emble­ma­ti­ca Casă Avra­mi­de şi de la des­ti­nul mis­te­ri­os al pro­pri­e­ta­ru­lui ei, Ale­xe Avra­mi­de, a fost fău­ri­tă o ficţiu­ne roman­ti­că , ce i-a avut în cen­tru pe Hari­ti Avra­mi­de, fii­ca boga­tu­lui indus­tri­aş şi Iani Apo­l­lo­nas un anga­jat al tată­lui ei.

În jurul lor a fost con­stru­it un eşa­fo­daj de sce­ne ce i-a avut drept pro­ta­go­ni­şti pe repre­zen­tanţii pro­ti­pen­da­dei tul­ce­ne – pre­fec­tul, pri­ma­rul, arhi­tec­tul ita­li­an , o sui­tă de doam­ne impor­tan­te, tineri ama­tori de baluri la Pre­fec­tu­ră. Cu aju­to­rul Andre­ei Chi­per a fost des­co­pe­ri­tă poe­zia „Replici” a lui Mihai Emi­ne­scu, ce a îmbră­cat for­ma unui dia­log între cei doi îndră­gos­ti­ţi iar 2 tine­re spe­ranţe ale con­de­iu­lui au reu­şit să pună pe hâr­tie 6 fru­moa­se epis­to­le între Hari­ti şi Iani, ce au miş­cat audienţa.Finalul a fost  extra­or­di­nar dato­ri­tă reci­ta­lu­lui la vioa­ră al Bian­căi Sto­ian şi a dan­su­lui roman­tic al celor doi pro­ta­go­ni­şti. EU divers ruuulz !!!

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.