Cultura prin traditii”

        În peri­oa­da 1 iulie-10 decem­brie 2015, Cen­trul Eudi­vers imple­men­tea­ză pro­iec­tul mai sus menţio­nat, cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Con­si­li­u­lui Judeţean Tul­cea.
        Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tu­ie  impli­ca­rea unui număr de 20 de tineri din Tul­cea în valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral al judeţu­lui .
Obiec­ti­ve spe­ci­fi­ce:
O.S.1  —  dobân­di­rea de com­pe­tenţe în vede­rea rea­li­ză­rii de ii şi mici obiec­te deco­ra­ti­ve cu spe­ci­fic dobro­gean,  de către 20 de tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea 

O.S. 2 - pro­mo­va­rea tra­di­ţi­i­lor tul­ce­ne prin pre­zen­ta­rea unui număr de minim 10 ii şi 30 de obiec­te deco­ra­ti­ve , rea­li­za­te de 20 de tineri prin meş­teşu­gul cusu­tu­lui, în cadrul unui eve­ni­ment public  de amploa­re- Gala Volun­ta­ru­lui Tul­cean.

Cele mai noi Filme HD Romania.