Festivalul Saptamana Filmului Interetnic a ajuns la editia a X-a !

        Vineri ‚17 iulie 2010, DIVI — masco­ta peli­can, şi-a luat din nou zbo­rul în pre­zenţa Eudi­ve­rşi­lor, a ofi­ci­a­li­tă­ţi­lor şi a repre­zen­tanţi­lor etni­i­lor tul­ce­ne.

        Ediția a X-a  a Fes­ti­va­lu­lui „Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic” se deru­lea­ză  în peri­oa­da 20–26 iulie 2015 în muni­ci­pi­ul Tul­cea . Anul aces­ta  fes­ti­va­lul a dobân­dit un nou ele­ment dis­tinc­tiv în afa­ra lui Divi-peli­ca­nul  — este vor­ba de devi­za “Un fes­ti­val făcut de tul­ceni pen­tru tul­ceni” , care va fi pos­ta­tă pe toa­te mate­ri­a­le­le rea­li­za­te în cadrul pro­iec­tu­lui și  ilus­trea­ză impli­ca­rea tutu­ror acto­ri­lor soci­ali  în rea­li­za­rea unui eve­ni­ment de pro­mo­va­re a  mozai­cu­lui etnic nord-dobro­gean 
        La orga­ni­za­rea fes­ti­va­lu­lui con­tri­bu­ie  : Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, Pri­mă­ria orașului Isac­cea și Gru­pul Șco­lar “Con­stan­tin Brătes­cu” din Isac­cea, Comu­ni­ta­tea Rușilor Lipo­ve­ni din Româ­nia-fili­a­la Tul­cea, Uniu­nea Ucrai­ne­ni­lor din Româ­nia-fili­a­la Tul­cea, Comu­ni­ta­tea Ita­li­a­nă din Tul­cea, Uniu­nea Ele­nă din Româ­nia- fili­a­le­le Tul­cea și Suli­na, Uniu­nea Demo­cra­tă Tur­că — fili­a­la Tul­cea, Uniu­nea Demo­cra­tă a Tăta­ri­lor Tur­co Musul­mani din Româ­nia-fili­a­le­le Tul­cea și Con­stanța, Foru­mul Demo­crat al Ger­ma­ni­lor din Tul­cea , Comu­ni­ta­tea Armâ­nă Tul­cea, Par­ti­da Romi­lor Pro Euro­pa –fili­a­la Tul­cea, Uniu­nea Arme­ni­lor din Româ­nia-fili­a­la Tulcea,Comunitatea Evre­i­lor din Tul­cea, Fede­rația Comu­ni­tăților Evre­iești din Româ­nia, Aso­ciația megle­no româ­nă  “Altona”din Cer­na, Gru­pul de dan­suri bul­ga­re „Asi­ga” din satul Lun­ca, Insti­tu­tul Goe­the Bucu­rești, Insti­tu­tul Ita­li­an Vito Gra­s­so din Bucu­rești, Cen­trul Cul­tu­ral Yunus Emre din Con­stanța, Cen­trul Rus de Știință și  Cul­tu­ră , Cen­trulCul­tu­ral Del­ta Dună­rii” din Mah­mu­dia. 
        Mani­fes­ta­rea con­stă în alo­ca­rea unei seri de spec­ta­col pen­tru un număr de 14 gru­puri etni­ce impor­tan­te din judeţul nos­tru. În cadrul spectacolului,publicul tul­cean bene­fi­ci­a­ză de momen­te core­gra­fi­ce şi liri­ce în inter­pre­ta­rea unui ansam­blu apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor, urma­tă de o pro­ie­cţie cine­ma­to­gra­fi­că repre­zen­ta­ti­vă pen­tru comu­ni­ta­tea res­pec­ti­vă.
 
        Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 2000 lei, asi­gu­ra­tă prin spon­so­ri­za­re de agenți eco­no­mici din muni­ci­pi­ul Tul­cea. De ase­me­nea, Pri­ma­ria Isac­cea, Uniu­nea Ele­nă din Româ­nia, Uniu­nea Arme­ni­lor din Româ­nia-fili­a­la Tul­cea și Fede­rația Comu­ni­tăților Evre­iești din Româ­nia asi­gu­ră chel­tu­ie­li­le afe­ren­te par­ti­ci­pă­rii artiștilor din afa­ra Tul­cei la fes­ti­val.
Cele mai noi Filme HD Romania.