Pro Tulcea, pro voluntariat !”

        Luna iunie a adus un nou pro­iect în calen­da­rul EUdi­vers. Finanţat de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, la secţiu­nea edu­ca­ţie civică.Concret ne-am pro­pus să valo­ri­fi­căm expe­rienţa dobân­di­tă în mul­te pro­iec­te imple­men­ta­te ante­ri­or şi să rea­li­zăm un eve­ni­ment public anu­al care să se trans­for­me într-o fru­moa­să tra­di­ţie loca­lă.
Când spu­nem valo­ri­fi­cat expe­rienţă ne-am refe­rit la expe­rienţa în pro­iec­te­le care au valo­ri­fi­cat meto­de de tea­tru .
Ca să putem porni la drum cu drep­tul am orga­ni­zat în luna iunie 3 ate­li­e­re (sau work-shop-uri, dacă e să angli­ci­zăm 😉 .
        Am învă­ţat des­pre mana­ge­men­tul de pro­iect, des­pre tea­tru şi ani­ma­ţie stra­da­lă ‚ne-am dis­trat împre­u­nă şi am înce­put să punem la cale sce­na­ri­ul pen­tru spec­ta­col, care se va desfă­şu­ra în urbe în luna august.

Cele mai noi Filme HD Romania.