Serata la Avramide

      În peri­oa­da 1 mai- 31 iulie 2016, Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul „Pro Tul­cea, pro volun­ta­ri­at”- edi­ția a II-a, cofi­nan­țat de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea. În urma par­ti­ci­pă­rii la 3 modu­le de for­ma­re, în mana­ge­ment de pro­iect, arte apli­ca­te și faci­li­ta­re gra­fi­că, volun­ta­rii Cen­tru­lui au rea­li­zat un spec­ta­col de tea­tru labi­rint care se va des­fă­șu­ra sâm­bă­tă, 16 iulie 2016, înce­pând cu ora 17,30, la Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea. Tea­trul labi­rint este o meto­dă ine­di­tă de edu­ca­ție non-for­ma­lă iar Cen­trul EUdi­vers a valo­ri­fi­cat-o dân­du-i for­ma unei călă­to­rii în timp, la o sera­tă în casa lui Ale­xe Avra­mi­de, pro­pri­e­ta­rul fru­moa­sei case cu ace­lași nume. Inde­di­tul meto­dei con­stă în moda­li­ta­tea de expre­sie — călă­to­rii vor „simți” și auzi via­ța din Tul­cea de altă dată, legați la ochi .
afis proiect 2016
      Mul­țu­mim Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le și  Com­ple­xu­lui Muze­al de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord Dobro­gean, care a accep­tat să ne găz­du­ias­că acti­vi­ta­tea.
Cele mai noi Filme HD Romania.