COMUNICAT DE PRESĂ

       Vineri, 23 august 2013, între ore­le 18.00–19.30 la Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea va avea loc spec­ta­co­lul de tea­tru labi­rint „Sera­tă la Avra­mi­de”, acţiu­ne orga­ni­za­tă  de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te în par­te­ne­ri­at cu Com­ple­xul Muze­al de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobro­gean  — Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le Tul­cea , în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”. Spec­ta­co­lul va fi urmat de o dez­ba­te­re publi­că în incin­ta sălii de con­fe­rinţă a Casei Avra­mi­de.

       Pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­ta­te ”este imple­men­tat de Cen­trul EU divers în peri­oa­da 1 mai – 31 octom­brie 2013 cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Comi­si­ei Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne- Acţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­ti­ve ale Tine­ri­lor şi angre­nea­ză un număr de 30 de tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea Tul­cea şi ora­şul Suli­na.

invitatie       Pen­tru a da o amploa­re mai mare demer­su­lui lor, la acest sfârşit de săp­tămâ­nă vor fi orga­ni­za­te eve­ni­men­te dub­le în ambe­le ora­şe : vineri, 23 august 2013 vor avea loc la Tul­cea , la Casa Avra­mi­de demon­stra­ţia de tea­tru labi­rint şi dez­ba­te­rea publi­că iar dumi­ni­că, 25 august 2013, tine­rii din Suli­na vor orga­ni­za pe fale­za din loca­li­ta­te expo­zi­ţia foto „Suli­na prin ochii tine­ri­lor” , urma­tă de o dez­ba­te­re la Casa de Cul­tu­ră Suli­na.

       În ceea ce pri­veş­te eve­ni­men­tul cen­tral din Tul­cea, labi­rin­tul „Sera­tă la Avra­mi­de” valo­ri­fi­că potenţi­a­lul isto­ric al imo­bi­lu­lui , fiind rea­li­zat ca o veri­ta­bi­lă călă­to­rie în timp în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne de la 1900. Cu spri­ji­nul d-nei Ligia Dima , con­ser­va­tor în cadrul ICEM Tul­cea, echi­pa de volun­tari lice­eni a rea­li­zat o ficţiu­ne atră­gă­toa­re, desfă­şu­ra­tă în saloa­ne­le somp­tu­oa­se ale dom­nu­lui şi doam­nei Ale­xe Avra­mi­de .

       Mulţu­mim încă o dată con­du­ce­rii Com­ple­xu­lui Muze­al de Patri­mo­niu Cul­tu­ral Nord-Dobro­gean   şi  Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le Tul­cea, domni­lor Flo­rin Topo­lea­nu şi Paul Toca­nie pre­cum şi  doam­nei Ligia Dima pen­tru spri­ji­nul acor­dat la rea­li­za­rea eve­ni­men­tu­lui.    Dato­ri­tă des­chi­de­rii de care au dat dova­dă  a fost posi­bil ca un muzeu tul­cean să fie des­chis pen­tru a fi pusă în prac­ti­că o ini­ţi­a­ti­vă a unui grup de lice­eni iar acest fapt con­sti­tu­ie un pas impor­tant în dire­cţia con­so­li­dă­rii rela­ţi­ei din­tre tineri şi repre­zen­tanţii de mar­că ai comu­ni­tă­ţii noas­tre.

       Cu sti­mă,

ECHIPA EU DIVERS

 

 

 

 

 

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.