Serată la Avramide

      Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la ore­le 6 după-ami­a­za, doam­na şi dom­nul Ale­xe Avra­mi­de au avut deo­se­bi­ta plă­ce­re să găz­du­ias­că în case­le dum­ne­a­lor din stra­da Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moa­să sera­tă dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoa­re Eca­te­ri­na Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doam­na Eleni Papa­do­pol.

      Lăsând de o par­te glu­ma, toa­tă echi­pa EU divers a mun­cit pe rup­te  în săp­tămâ­na dina­in­tea eve­ni­men­tu­lui  pen­tru a ofe­rit dis­tinşi­lor oas­peţi o călă­to­rie de neu­i­tat prin labi­rint.

      Pen­tru că Mara , cole­ga noas­tră, a avut o idee minu­na­tă – să dăm o uşoa­ră ten­tă de mis­ter între­gu­lui sce­na­riu, labi­rin­tul a fost gân­dit ca o suc­ce­siu­ne de tablo­uri care sti­mu­lau pe călă­tor să des­co­pe­re mis­te­rul ave­rii lui Avra­mi­de . Pen­tru a reda cât mai fidel atmosfe­ra de epo­că a casei, res­ta­u­ra­tă impe­ca­bil în ulti­mii ani, con­truc­to­rii labi­rin­tu­lui au făcut inves­ti­ga­ţii amă­nu­nţi­te în gar­de­ro­ba per­so­na­lă şi a rube­de­ni­i­lor , pro­cop­sin­du-se cu ţinu­te de gală cum n-au pur­tat nici la  Balul Bobo­ci­lor (şi pro­ba­bil nu vor pur­ta nici la Balul Gâs­ca­ni­lor)

      Sce­na­ri­ul a fost ope­ră colec­ti­vă, Radu  ne-a fur­ni­zat coloa­na sono­ră- un fru­mos vals a lui Cho­pin, Cos­tin a adus la locul fap­tei un mega sis­tem de sono­ri­za­re, Ligia Dima ne-a fami­li­a­ri­zat cu loca­ţia şi ne-a com­ple­tat infor­ma­ţi­i­le des­pre per­so­na­je­le care urmau să fie rea­du­se la via­ţă iar vineri sea­ra am pur­ces la trea­bă.

     Ne-au tre­cut pra­gul 60 de oas­peţi – părinţi, colegi, cadre didac­ti­ce, con­du­că­tori de insti­tu­ţii de cul­tu­ră sau pur şi sim­plu cetă­ţeni ai Tul­cei care au aflat din pre­să sau de pe inter­net de eve­ni­ment.

   Jude­când după pri­ma impre­sie lăsa­tă pe flip-char­tul pos­tat stra­te­gil la iesi­rea din labi­rint si dupa con­clu­zi­i­le dez­ba­te­rii publi­ce care a urmat labi­rin­tu­lui si care a fost coor­do­na­ta de cole­gii nos­tri Cor­nel si Iuli­a­na , impre­sia asu­pra par­ti­ci­pan­ti­lor a fost memo­ra­bi­la iar con­clu­zia gene­ra­la a fost ca intot­dea­u­na comu­ni­ta­tea va sus­ti­ne ast­fel de ini­ti­a­ti­ve ale tine­ri­lor.

Cu drag pen­tru tul­ceni,

marea fami­lie Eudi­vers : Cor­nel Dit­cov, Ana Lazăr, Mari­an Badea, Andra­da Fini­că, Adri­an Cer­ne­cu, Maria Mira­be­la Chi­ri­lov, Oana Stan, Ale­xan­dra Sto­ica, Ale­xan­dra Dudari, Mara Floa­re, Geor­gi­a­na Pet­cu, Ale­xan­dra Cara­man, Iuli­a­na Ghi­oc, Anca Ţuţu­ia­nu, Miru­na Ian­cu, Ana Sto­ean, Flo­rin Bou­roş, Radu Pri­sa­da, Cos­tin Anghel, Cris­ti­an Mar­cu, Iuli­a­na Egor, Luca Ţin­co­ca.

   Eudi­vers ruuuulz !

 

   

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.