Europolis, here we come

În august echi­pa „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri” a ata­cat ulti­ma redu­tă- Suli­na, oraş cos­mo­po­lit şi cu o isto­rie extra­or­di­na­ră.

Potri­vit celor con­ve­ni­te la work-shop-ul din iunie, cei 15 suli­neni au ales labi­rin­tul ca şi meto­dă de valo­ri­fi­ca­re a potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral al ora­şu­lui lor.

Şi-au între­bat buni­cii, au umblat prin Cimi­ti­rul Mari­tim cer­ce­tând urme­le tre­cu­tu­lui, au cău­tat pe la bibli­o­te­ca ora­şu­lui iar în final au iden­ti­fi­cat 4 legen­de loca­le – mirea­sa din Sf. Ghe­or­ge, îndră­gos­ti­tă de un fru­mos căpi­tan din Suli­na, copi­ii căpi­ta­nu­lui Ado­ni­as, înghi­ţi­ţi de valu­ri­le Dună­rii, Isa­be­l­la-fii­ca con­su­lu­lui ita­li­an şi iubi­tul său- pes­ca­rul lipo­vean Mişa, con­tra­ban­di­ş­tii Spi­ros şi Ianis.

Cu spri­ji­nul Casei de Cul­tu­ră din Suli­na, sala de dan­suri a fost trans­for­ma­tă în labi­rint iar rude­le, pri­e­te­nii şi cole­gii con­struc­to­ri­lor au avut oca­zia să stră­ba­tă un secol , pen­tru a vedea cu ochii ima­gi­na­ţi­ei via­ţa tumul­toa­să a fos­tu­lui oraş por­to fran­co.

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.