Cultura prin traditii

    În peri­oa­da 1 iulie-15 decem­brie 2015, Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EUdi­vers), orga­ni­za­ție non-guver­na­men­ta­lă cu sedi­ul în  muni­ci­pi­ul Tulcea,implementează pro­iec­tul “Cul­tură prin tra­di­ții”, cofi­nan­țat de Con­si­li­ul Jude­țean Tul­cea .

    Cultura-prin-traditii1Sco­pul pro­iec­tu­lui este valo­ri­fi­ca­rea poten­ți­a­lu­lui cul­tu­ral al jude­țu­lui nos­tru și impli­ca­rea tine­ri­lor în con­ser­va­rea tra­di­ți­i­lor popu­la­re, motiv pen­tru care calen­da­rul de acti­vi­tăți inclu­de o serie de ate­li­e­re în cadrul căro­ra 20 de tineri din Tul­cea vor des­co­peri moti­ve tra­di­țio­na­le uti­li­za­te în rea­li­za­rea ii-lor și teh­ni­ca cusu­tu­lui și vor dobân­di com­pe­ten­țe care le vor per­mi­te să rea­li­ze­ze obiec­te deco­ra­te cu moti­ve dobro­ge­ne.

    În pri­ma jumă­ta­te a lunii august au fost orga­ni­za­te pri­me­le două ate­li­e­re, care au avut un rol de ini­ţi­e­re.

    Pri­mul din­tre ele a bene­fi­ci­at de pre­zenţa d-nei Ele­na Papa, spe­cia­list al Muze­u­lui de Artă Popu­la­ră şi Etno­gra­fie din Tul­cea, care a pre­zen­tat gru­pu­lui ţin­tă mode­le de cămă­şi din zona Tul­cei, tipa­re şi tipuri de cusă­turi.
    Dato­ri­tă fap­tu­lui că  la nivel judeţean exis­tă tot mai puţi­ne per­soa­ne resur­să care pro­mo­vea­ză şi prac­ti­că meş­teşu­gu­ri­le tra­di­ţio­na­le, la ate­li­er au par­ti­ci­pat şi două repre­zen­tan­te ale bibli­o­te­ci­lor tul­ce­ne. Came­lia Duna­ev (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă ” Panait Cer­na” din Tul­cea) şi Doi­na Ţan­dă­ră (Bibli­o­te­ca Oră­şe­neas­că „Prof.Ion Buzea” Măcin ) sunt impli­ca­te activ în dezvol­ta­rea per­so­na­lă a tine­ri­lor prin orga­ni­za­rea de ate­li­e­re tema­ti­ce , une­le din­tre ele valo­ri­fi­când teh­nici de lucru manu­al şi intenţio­nea­ză să folo­seas­că com­pe­tenţe­le dobân­di­te în cadrul pro­iec­tu­lui „Cul­tu­ră prin tra­di­ţii” pen­tru orga­ni­za­rea unor acti­vi­tă­ţi simi­la­re la bibli­o­te­ci­le unde lucrea­ză.
    Acti­vi­tă­ţi­le au con­ti­nu­at cu un al doi­lea ate­li­er în cadrul căru­ia a fost pre­zen­ta­tă teh­ni­ca cusu­tu­lui (punc­tul plat şi punc­tul în cru­ce) şi obiec­te deco­ra­te cu moti­ve tra­di­ţio­na­le.
    Întâl­ni­ri­le vor con­ti­nua după mode­lul unor şeză­tori iar gru­pul ţin­tă va rea­li­za până la fina­lul lunii noiem­brie 10 ii şi 30 de obiec­te deco­ra­te cu cusă­turi, ce vor fi pre­zen­ta­te pe data de 5 decem­brie în cadrul Galei Volun­ta­ru­lui Tul­cean, ce va fi orga­ni­zat de Cen­trul EUdi­vers . O par­te din obiec­te­le rea­li­za­te vor fi folo­si­te pen­tru pre­mi­e­rea volun­ta­ri­lor anu­lui 2015 din cadrul orga­ni­za­ţi­i­lor par­ti­ci­pan­te la Gală.
Cele mai noi Filme HD Romania.