Tulcea, 1903..

    Vineri, 28 august 2015, înce­pând cu ora 19.00, va avea loc la Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea spec­ta­co­lul de tea­tru stra­dal „Tul­cea, 1903..”, orga­ni­zat în cadrul pro­iec­tu­lui  „Pro Tul­cea, pro volun­ta­ri­at !”, imple­men­tat de

afis proiect

afis pro­iect

  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EU divers) cu spri­ji­nul finan­ci­ar acor­dat de Con­si­li­ul Local al Muni­ci­pi­ul Tul­cea , în baza pre­ve­de­ri­lor legii 350/2005 .

    Pri­ma pune­re în sce­nă a unui spec­ta­col inspi­rat de via­ţa fami­li­ei Avra­mi­de a fost rea­li­za­tă de volun­ta­rii EU divers în anul 2013, în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te” finanţat de Comi­sia Euro­pea­nă prin Pro­gra­mul Tine­ret în     Acţiu­ne. Întru­cât demer­sul a sus­ci­tat inte­re­sul tine­ri­lor pen­tru isto­ria ora­şu­lui, a con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea com­pe­tenţe­lor lor artis­ti­ce şi a deter­mi­nat şi alte orga­ni­za­ţii non-guver­na­men­ta­le să se impli­ce în pro­mo­va­rea potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral al Tul­cei, s-a luat deci­zia ca spec­ta­co­lul „Tul­cea, 1903..” să fie repli­cat anu­al, în tim­pul sezo­nu­lui turis­tic.
    Sce­na­ri­ul este îmbo­gă­ţit de la an la an cu noi per­so­na­je şi sce­ne şi este inspi­rat de date bio­gra­fi­ce din isto­ria fami­li­ei lui Ale­xe Avra­mi­de dar şi de isto­ria ora­şu­lui nos­tru.
    Pro­iec­tul este imple­men­tat în peri­oa­da 1 iunie- 30 octom­brie 2015.
    Potri­vit obiec­ti­ve­lor asu­ma­te ale pro­iec­tu­lui, 25 de tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea au bene­fi­ci­at de instru­i­re gra­tu­i­tă în luna iunie, în cadrul a 3 sesiuni de for­ma­re în mana­ge­ment de pro­iect, tea­tru și ani­ma­ție stra­da­lă. Com­pe­ten­țe­le dobân­di­te în urma for­mă­rii le-au per­mis să rea­li­ze­ze un eve­ni­ment local, care va valo­ri­fi­ca meto­da tea­tru­lui stra­dal. Ima­gini fil­ma­te în cadrul spec­ta­co­lu­lui, pre­cum și un colaj de foto­gra­fii rea­li­za­te în cadrul celor 3 ate­li­e­re și ima­gini repre­zen­ta­ti­ve pen­tru Tul­cea vor fi inclu­se într-un fil­mu­leţ , care va fi pre­zen­tat la con­fe­rin­ta de pre­sa fina­lă orga­ni­za­tă in luna octom­brie. Valoa­rea grant-ului acor­dat de de UAT Tul­cea este de 4500 lei, iar valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 5000 de lei.

 

Cele mai noi Filme HD Romania.