Ce isi doresc tinerii tulceni ?

     În peri­oa­da iulie-august  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EUdi­vers) a des­fă­șu­rat  4 eve­ni­men­te dedi­ca­te tine­ri­lor : 1 cafe­nea publi­că, 1 Open Spa­ce și 2 eve­ni­men­te de for­ma­re în meto­de de edu­ca­ție non-for­ma­lă. Acti­vi­tă­ți­le au fost orga­ni­za­te sub umbre­la Minis­te­ru­lui  Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, în cadrul pro­iec­tu­lui “Dezvol­ta­re prin non for­mal” și ca pres­ta­ție  volun­ta­ră a celor  lucră­to­ri­lor de tine­ret Ana Lazăr și Andre­ea Lun­gu.

     114 par­ti­ci­panți, tineri sau per­soa­ne care lucrea­ză cu tine­rii,  au avut pri­le­jul să își expri­me punc­tul de vede­re vizavi de pri­o­ri­tă­ți­le și pro­ble­me­le tine­ri­lor iar con­clu­zi­i­le au evi­den­ți­at inte­re­sul față de vii­to­rul tra­seu pro­fe­sio­nal , dorin­ța de impli­ca­re în via­ța comu­ni­tă­ții, con­flic­tul din­tre gene­ra­ții,  pro­ble­me­le de natu­ră mate­ria­lă și soci­a­lă care afec­tea­ză de cele mai mul­te ori inte­gra­rea în soci­e­ta­te .

     Deși de cele mai mul­te ori adul­ții pun sub sem­nul între­bă­rii seri­o­zi­ta­tea și capa­ci­ta­tea tine­ri­lor de a înțe­le­ge eșa­fo­da­jul rela­ți­i­lor din comu­ni­ta­te , aceștia au sub­li­ni­at că sunt afec­tați de schim­bă­ri­le de natu­ră eco­no­mi­că și soci­a­lă, care se răsfrâng în mod direct asu­pra rela­ți­ei cu părin­ții, care alo­că mai mult timp asi­gu­ră­rii unor con­di­ții decen­te de via­ță  și bani­lor pen­tru medi­ta­ții și nu mai au tim­pul și răb­da­rea nece­sa­ră să le fie ală­tu­ri copi­i­lor într-o peri­oa­dă extrem de difi­ci­lă pen­tru ei — ado­les­cen­ța. De ase­me­nea, s-a apre­ciat că un fac­tor sti­mu­lant pen­tru pro­ce­sul de învă­țământ ar fi asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor nece­sa­re pen­tru un învă­țământ româ­nesc cu ade­vă­rat gra­tu­it : uni­for­me șco­la­re gra­tu­i­te, manu­a­le gra­tu­i­te, decont inte­gral bani nave­tă, masă cal­dă pen­tru ele­vii cu pro­ble­me mate­ri­a­le.

     Un alt aspect impor­tant , una­nim recu­nos­cut ca fiind o pro­ble­mă , este ati­tu­di­nea dis­pre­țu­i­toa­re și lip­sa de poli­te­țe mani­fes­ta­te de unii adulți , în soci­e­ta­te sau la școa­lă, care con­tri­bu­ie la ten­sio­na­rea rela­ți­ei din­tre gene­ra­ții și la închi­de­rea ado­les­cen­ți­lor în sine.

     Insu­fi­cien­ta cunoaș­te­re a oport­u­ni­tă­ți­lor de volun­ta­ri­at , ati­tu­di­nea părin­ți­lor sau cadre­lor didac­ti­ce care con­si­de­ră volun­ta­ri­a­tul un fac­tor per­tur­ba­tor pen­tru per­for­man­ța șco­la­ră și o moda­li­ta­te nepo­tri­vi­tă de petre­ce­re a tim­pu­lui liber , caren­ța de moda­li­tăți uti­le și gra­tu­i­te de petre­ce­re a tim­pu­lui liber  deter­mi­nă izo­la­rea și, pe ter­men lung, pro­ble­me de comu­ni­ca­re pen­tru ado­les­cen­ții cu posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le redu­se. Mulți din­tre tine­rii inter­vi­e­vați  au apre­ciat că le-ar fi extrem de uti­lă pre­zen­ța unui men­tor, mai ales în peri­oa­da lice­u­lui, care să le asi­gu­re sta­bi­li­ta­te emo­țio­na­lă , con­si­li­e­re și orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă per­so­na­li­za­te.

     Extrem de pre­o­cu­pați de sigu­ran­ța lor mate­ria­lă pre­zen­tă și vii­toa­re, par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­men­te­le de con­sul­ta­re au pre­ci­zat că își doresc să aibă posi­bi­li­ta­tea să lucre­ze în tim­pul liber, dar și-ar dori să o facă pro­te­jați de lege , să li se adu­că la cunoș­tin­ță pos­tu­ri­le vacan­te prin inter­me­di­ul unei struc­turi a sta­tu­lui, care să moni­to­ri­ze­ze și modul în care se deru­lea­ză rela­ția de mun­că și efec­tu­a­rea plă­ții pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te pen­tru un anga­ja­tor.

     În vede­rea creș­te­rii gra­du­lui de inser­ție pe pia­ța mun­cii , s-a apre­ciat că pro­gra­ma șco­la­ră ar tre­bui core­la­tă cu aceas­ta, ar tre­bui dimi­nu­at numă­rul de ore la mate­ri­i­le care nu sunt în strân­să legă­tu­ră cu pro­fi­lul urmat și impli­cit nu vor fi uti­le pen­tru găsi­rea unui loc de mun­că. Unii par­ti­ci­panți au sus­ți­nut ide­ea orga­ni­ză­rii unor sta­gii sau intern­shi­puri încă din tim­pul lice­u­lui , pen­tru a per­mi­te o tranzi­ție mai ușoa­ră pe pia­ța mun­cii , iar alții au apre­ciat că ar tre­bui să li se asi­gu­re acces la fon­duri națio­na­le și euro­pe­ne pen­tru înce­pe­rea unei afa­ceri pro­prii, la sca­ră mai mică.

     O altă pro­ble­mă evi­den­ți­a­tă în cadrul dis­cu­ți­i­lor a fost cea a ore­lor de edu­ca­ție fizi­că , care ar tre­bui men­ți­nu­te pen­tru a asi­gu­ra o dezvol­ta­re armo­ni­oa­să și sănă­ta­te dar ar tre­bui să se renun­țe la nota­rea în baza bare­me­lor , greu de rea­li­zat în une­le cazuri, și impli­cit gene­ra­toa­re de note proas­te, fapt ce îi deter­mi­nă pe unii elevi să vină cu scu­tiri pe moti­ve medi­ca­le , ca să nu își stri­ce media gene­ra­lă.

     Aces­tea au fost în mare con­clu­zi­i­le eve­ni­men­te­lor des­fă­șu­ra­te în vara aces­tui an, trans­mi­se Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, care are inten­ția să ela­bo­re­ze o stra­te­gie de tine­ret meni­tă să fie pro­pu­să de Româ­nia în ianu­a­rie 2019, când va pre­lua pre­șe­din­ția Con­si­li­u­lui Euro­pei .

 

Cele mai noi Filme HD Romania.