Un nou proiect marca EUdivers

Dezvol­ta­re prin non-for­mal
   În peri­oa­da 1–28 august 2016 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul “Dezvol­ta­re prin non-for­mal”, selec­tat spre cofi­nanţa­re de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, în urma deru­lă­rii con­cur­su­lui local de pro­iec­te , sesiu­nea iunie-iulie 2016.
   Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea impli­că­rii tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne prin dobân­di­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le . Obiec­ti­vul gene­ral îl con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea inte­re­su­lui tine­ri­lor tul­ceni pen­tru edu­ca­ţia non-for­ma­lă, obiec­ti­vul spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui îl con­sti­tu­ie dezvol­ta­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le pen­tru 15 tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea Rezul­ta­tul îl va con­sti­tui dezvol­ta­rea de com­pe­tenţe care le vor per­mi­te celor 15 mem­bri ai gru­pu­lui ţin­tă să se impli­ce ulte­ri­or în via­ţa comu­ni­tă­ţii prin rea­li­za­rea de acti­vi­tă­ţi care vor valo­ri­fi­ca meto­de­le de edu­ca­ţie non-for­ma­lă abor­da­te în cadrul sesiu­ni­lor de for­ma­re orga­ni­za­te la tabă­ra Suli­na :cafe­nea­ua publi­ca, Open Spa­ce, Pho­to Voice, expo­zi­ţie vie.
   Pro­iec­tul a fost ini­ţi­at pen­tru a răs­pun­de unei nevoi iden­ti­fi­ca­tp în comu­ni­ta­tea tul­cea­nă : numa­rul de orga­ni­za­tii de tine­ret din muni­ci­pi­ul Tul­cea este mic motiv pen­tru care tine­rii nu au acces con­stant la acti­vi­tă­ţi de for­ma­re care să pro­mo­veze edu­ca­ţia non-for­ma­lă şi să le per­mi­tă să se dezvol­te per­so­nal prin dobân­di­rea de com­pe­tenţe soci­a­le şi pro­fe­sio­na­le. Bene­fi­ci­a­rul pro­iec­tu­lui, Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te , pro­mo­vea­ză şi imple­men­tea­ză pro­iec­te care valo­ri­fi­că meto­de spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le de cir­ca 10 ani, motiv pen­tru care deţi­ne resur­se­le nece­sa­re (logis­ti­ca şi lucra­to­rii de tine­ret ) pen­tru a asi­gu­ra gra­tu­it instru­i­rea în cadrul pro­iec­tu­lui. Gru­pul ţin­tă a fost recru­tat din ran­dul ado­les­cenţi­lor tul­ceni, tineri cu var­sta între 14 şi 19 .
   Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 4352 lei, din care 3916 lei este valoa­rea cofi­nanţă­rii acor­da­te de Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui prin DJST Tul­cea.

Cele mai noi Filme HD Romania.