COMUNICAT DE PRESĂ

 


            În peri­oa­da 1–30 august 2017, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul “TINE­reţea Tul­cea în Acţiu­ne”, cofi­nanţat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui prin Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.

             Sco­pul pro­iec­tu­lui il con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea impli­că­rii tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne prin doban­di­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le .

            Obiec­ti­vul gene­ral îl con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea inte­re­su­lui tine­ri­lor tul­ceni pen­tru edu­ca­ţia non-for­ma­lă, obiec­ti­vul spe­ci­fic al pro­iec­tu­lui îl con­sti­tu­ie dezvol­ta­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le pen­tru 17 tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea, cu vâr­sta între 14 și 25 de ani.

            Pro­iec­tul este imple­men­tat în peri­oa­da 1–30 august 2017 în muni­ci­pi­u­lui Tul­cea (pre­gă­ti­re, pro­mo­va­re) şi ora­şul Suli­na (for­ma­re grup ţin­tă), iar impac­tul asu­pra par­ti­ci­panţi­lor va con­sta în dezvol­ta­rea de com­pe­tenţe care vor per­mi­te atât orga­ni­za­to­ri­lor cât şi gru­pu­lui ţin­tă să se impli­ce ulte­ri­or în via­ţa comu­ni­tă­ţii prin rea­li­za­rea de acti­vi­tă­ţi care vor valo­ri­fi­ca meto­de­le de edu­ca­ţie non-for­ma­lă valo­ri­fi­ca­te în pre­zen­tul pro­iect :cafe­nea publi­ca, open spa­ce, pho­to voice, expo­zi­ţie vie.

            Ini­ţi­a­ti­va imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui a avut drept cau­ză pre­zenţa unui  număr mic de orga­ni­za­ţii de tine­ret la nive­lul muni­ci­pi­ul Tul­cea, fapt care are drept rezul­tat direct  un acces limi­tat al tine­ri­lor la acti­vi­tati de for­ma­re care pro­mo­vea­za acti­vi­ta­tea non-for­ma­lă  şi care le-ar per­mi­te să de dezvol­te per­so­nal prin dobân­di­rea de com­pe­tenţe soci­a­le şi pro­fe­sio­na­le.

            Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te  pro­mo­vea­za si imple­men­tea­za pro­iec­te care valo­ri­fi­că meto­de spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le de cir­ca 11 ani, motiv pen­tru care în pre­zent deţi­ne resur­se­le nece­sa­re (logis­ti­că şi lucră­tori de tine­ret ) pen­tru a asi­gu­ra gra­tu­it instru­i­rea în acest dome­niu.

            Pro­iec­tul se doreș­te a fi şi o con­ti­nu­a­re a acti­vi­tă­ții ini­ția­tă în anul 2016 de DJST Tul­cea și TINE­re­țea- rețea­ua de for­ma­tori con­sti­tu­i­tă de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui.

 

 

 

Per­soa­ne de con­tact pro­iect :

Preşe­din­te Cen­trul EUdi­vers, Cor­nel Dit­cov — 0747897391
Coor­do­na­tor de volun­tari,
  Ana Lazăr — 0745019377

Cele mai noi Filme HD Romania.