SFI a ajuns la editia a  XII-a

În peri­oa­da 23–29 iulie 2017, în Pia­ţa Civi­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea se desfă­şoa­ră Fes­ti­va­lul Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic edi­ţia a XII-a.

Pro­iec­tul este imple­men­tat de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Tul­cea, şi apor­tul a 3 agenţi eco­no­mici locali : FAN COURIER, ANGELDENT şi SABILUCAUTO.

Deşi rea­li­zat cu resur­se limi­ta­te (valoa­rea pro­iec­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 9500 lei, din care 5760 este apor­tul Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Tul­cea), pro­iec­tul va bene­fi­cia de apor­tul a nu mai puţin de 300 de arti­şti din judeţul Tul­cea şi din alte judeţe ale Româ­ni­ei şi de spri­ji­nul Amba­sa­dei Ucrai­nei în Româ­nia, Cen­tru­lui Cul­tu­ral Turc Yunus Emre din Con­stanţa, Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Ita­li­an din Bucu­reşti, Cen­tru­lui Rus pen­tru Cul­tu­ră şi Şti­inţă, Fede­ra­ţi­ei Comu­ni­tă­ţi­lor Evre­ieşti din Româ­nia.

Pro­gra­mul fes­ti­va­lu­lui :

Dumi­ni­că, 23 iulie
— Ansam­blul de copii “CHAVE ZURALE” –Par­ti­da Romi­lor PRO EUROPA,filiala Tul­cea
— Film “QUO VADO ?” ( “Unde merg ?” , Ita­lia, 2016)
Luni, 24 iulie
— Ansam­blul „ ARTEMIS”- Uniu­nea Ele­nă din Româ­nia , fili­a­la Suli­na
— Ansam­blul “HILIA PERISTERIA”- Uniu­nea Ele­nă din Româ­nia, fili­a­la Tul­cea
— Ansam­blul „ APOLLONAS”- Uniu­nea Ele­nă din Româ­nia, fili­a­la Suli­na
— Film PEPPERMINT (Gre­cia, 1999)
Marți, 25 iulie
— For­ma­ția de dan­suri megle­no­ro­mâ­ne “ALTONA
— Ansam­blul de dan­suri tra­di­țio­na­le bul­gă­rești “SFITILINA” din Viși­na
— Film ”BENIM DÜNYAM” ( „Lumea mea”, Tur­cia, 2013)
Mier­curi, 26 iulie
BUCHAREST KLEZMER BAND  al Fede­ra­ţi­ei Comu­ni­tă­ţi­lor Evre­ieşti din Româ­nia

Invi­tat spe­cial: Maia Mor­gen­stern
— Film STRANGERS” (“Străini”, Franţa/Israel 2007)
Joi, 27 iulie
— Gru­pul vocal  “JURAVELI” din Juri­lo­v­ca
— Ansam­blul de dan­suri “Solo­vei”- Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-Lipo­ve­ni din Români,filiala Tul­cea
— Gru­pul vocal „LODKA”- Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-Lipo­ve­ni din România,filiala Tul­cea
— Ansam­blul de dan­suri “MOLODTI”- Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-Lipo­ve­ni din Români,filiala Tul­cea
— Film КОНТРИБУЦИЯ ( “Con­tri­bu­ția”, Rusia, 2016)
Vineri, 28 iulie
— Reci­tal Armi­ne KHACHATRYAN – Uniu­nea Arme­ni­lor din Români,filiala Con­stan­ța
— Ansam­blu de dan­suri NAIRI — Uniu­nea Arme­ni­lor din România,filiala Con­stan­ța
— Reci­tal poe­zie Mari­am KHACHATRYAN — Uniu­nea Arme­ni­lor din România,filiala Con­stan­ța
— Gru­pul de cân­te­ce și dan­suri “ZADUNAISKAIA SICI” al Uniu­nii Ucrai­ne­ni­lor din Româ­nia , fili­a­la Tul­cea
— Film ІВАН СИЛА ( “Ivan cel Puter­nic”, Ucraina,2013)
Sâm­bă­tă, 29 iulie
— Gru­pul vocal “NARENLER”- Uniu­nea Demo­cra­tă a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia, fili­a­la Tul­cea
— Gru­pul de dan­suri „TUNA” – Uniu­nea Demo­cra­tă Tur­că din Româ­nia, fili­a­la Tul­cea
— Reci­tal Melek Daia­na Gavri­les­cu- Uniu­nea Demo­cra­tă a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia , fili­a­la Con­stan­ța
— Film KHAYTARMA („Hay­tar­ma, isto­ria unei naţiuni”, Rusia, 2013)

Cele mai noi Filme HD Romania.