COMUNICAT DE PRESĂ

     În peri­oa­da 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­ta­te” cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Comi­si­ei Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne.

    Acti­vi­tă­ţi­le pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­pi­ul Tul­cea şi ora­şul Suli­na , care au par­ti­ci­pat la modu­le de for­ma­re şi acti­vi­tă­ţi publi­ce meni­te să le dezvol­te com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­le­ze impli­ca­rea lor acti­vă în via­ţa comu­ni­tă­ţii.

    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în peri­oa­da 6–8 sep­tem­brie 2013 , cei 37 de tineri din ora­şe­le Suli­na şi Tul­cea care for­mea­ză echi­pa de pro­iect şi gru­pul ţin­tă s-au reu­nit în muni­ci­pi­ul Tul­cea.

    Cu spri­ji­nul Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Tul­cea şi a Lice­u­lui Teo­re­tic Gri­go­re Moi­sil ,  volun­ta­rii Cen­tru­lui EUdi­vers au orga­ni­zat  în cele 3 zile sesiuni de instru­i­re în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­ca­re, ani­ma­ţie edu­ca­ti­vă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Suli­na oca­zia să se fami­li­a­ri­ze­ze cu meto­da par­ti­ci­pa­ti­vă „cafe­nea­ua publi­că”. Agen­da a inclus de ase­me­nea o sesiu­ne de dez­ba­teri în cadrul căre­ia au fost iden­ti­fi­ca­te moda­li­tă­ţi de atra­ge­re a auto­ri­tă­ţi­lor în acti­vi­tă­ţi­le tine­ri­lor, idei de pro­iec­te care să impli­ce tineri din muni­ci­piu şi loca­li­tă­ţi­le izo­la­te geo­gra­fic, obs­ta­co­le în cola­bo­ra­rea din­tre tineri.

    În peri­oa­da urmă­toa­re va fi rea­li­zat un mate­ri­al de pre­zen­ta­re a pro­iec­tu­lui şi  se va da o for­mă fina­lă unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizea­ză tine­rii din Suli­na şi Tul­cea , ce va fi îna­in­ta­tă fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două ora­şe şi va fi pre­zen­ta­tă în luna octom­brie 2013 , în cadrul con­fe­rinţei de final a pro­iec­tu­lui .

    În luna iunie 2013 echi­pa de pro­iect s-a depla­sat la Suli­na pen­tru o pri­mă întâl­ni­re cu gru­pul ţin­tă , în cadrul căre­ia au fost pre­zen­ta­te meto­de de edu­ca­ţie non-for­ma­lă şi s-a sta­bi­lit moda­li­ta­tea con­cre­tă de cola­bo­ra­re din­tre tineri. Potri­vit agen­dei asu­ma­te de cele două gru­puri de tineri, în luna august în ora­şe­le Suli­na şi Tul­cea au fost orga­ni­za­te o demos­tra­ţie de tea­tru labi­rint , o expo­zi­ţie foto şi două dez­ba­teri publi­ce.

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.