Tulcea- Day 1

       Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Suli­na ne-a între­cut aştep­tă­ri­le, nu ne vom rezu­ma la comu­ni­ca­tul de pre­să „ofi­ci­al” ci vă vom împăr­tă­şi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împre­u­nă.

      Vineri , data ste­la­ra 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­si­că la Tul­cea. I-am lăsat să se bucu­re de masa de prânz iar apoi i-am invi­tat la pri­mul modul al întâl­ni­rii . De fapt i-am invi­tat la joc, pen­tru că Andra­da ne aştep­ta la coti­tu­ră cu un 2 în 1 , un ice-bra­ker –ener­gi­zer fără denu­mi­re ofi­ci­a­lă dar care ne-a pri­cop­sit pe toţi cei din audienţă cu câte un papi­on de hâr­tie pe care am con­sem­nat un lucru ade­vă­rat şi două lucruri fal­se des­pre noi ( evi­dent  nu foar­te evi­den­te, că nu şi-ar mai fi avut rost jocul ). După care am înce­put să ne miş­căm brow­nian prin încă­pe­re şi să soci­a­li­zăm. Jocul a fost câş­ti­gat de Mara, care a găsit pri­ma 4 vic­ti­me pe care le-a inte­ro­gat cu suc­ces dar noi ne-am făcut că plo­uă şi că jocul nu s-a ter­mi­nat, ca să ne mai soci­a­li­zăm puţin.

      Au urmat trei sesiuni de „pre­da­re”, în cadrul căro­ra ne-am rea­min­tit noţiu­ni­le de bază ale scri­e­rii unui pro­iect iar cu aju­to­rul Ale­xan­drei Dudari ne-am împă­rţit în 5 echi­pe „gus­to­a­se”- mere, por­to­ca­le, kiwi, bana­ne şi lămâi (bine că nu a ales cine­va kaki sau phy­sa­l­lis). Am făcut rapid o „sala­tă de fruc­te” (din păca­te doar jocul, nu şi pre­pa­ra­tul omo­nim) şi am tre­cut la trea­bă. Am fău­rit câte un arbo­re al pro­ble­mei, am pur­ces la pozi­ti­va­re  iar spre final am pre­lu­at ele­men­te­le din arbo­re în fişa de pro­iect. Ca să mun­cim mai cu spor am făcut o pau­ză scur­tă , cam cât de un „iepu­re /săgeată/zid”, unde am remi­zat, pen­tru că după un 1 la 1 după pri­me­le două run­de, ambe­le echi­pe am tri­şat la run­da fina­lă.

      La final am com­ple­tat toţi post-it-uri cu impre­si­i­le favorabile/nefavorabile des­pre pri­ma noas­tră reîn­tâl­ni­re şi ma rupt rân­du­ri­le. După un „Măgă­ruş” regi­zat de Adi , ca să ne mear­gă bine în echi­pă.

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.