Tulcea- Day 2

       Ziua a doua a înce­put cu cio­co­la­tă cal­dă /ness/3 în 1, ca să avem ener­gie pen­tru ce urma să se întâm­ple- un joc de echi­pă gen vână­toa­re de comori, cu vreo 4 sar­cini tră­s­ni­te.

      4 a fost şi numă­rul echi­pe­lor care au intrat în joc  şi s-au căl­cat pe bom­be­uri în zona Casei Oltea­nu. Sar­ci­ni­le ne-au ofe­rit pri­le­jul să aflăm hra­mul bise­ri­cii din Oră­şe­lul Copi­lu­lui (noroc cu dom­nul de la lumâ­nări), să aflăm pre­nu­me­le doam­nei de la stan­dul cu meze­luri din pia­ţă, să găsim şi să ne pozăm toa­tă echi­pa cu o pota­ie (vie)  şi, mai ales, să ne mani­fes­tăm la maxim potenţi­a­lul poe­tic.

      Pen­tru că am avut de fău­rit o poe­zea de 4 ver­suri care să inclu­dă cuvin­te­le “patent” şi “ine­xo­ra­bil”. Mai întât, tră­i­as­că DEX-ul de pe net (pri­e­te­nii ştiu de ce !)şi în al doi­lea rând , tră­i­as­că cele 3 muze, că minu­na­te cre­a­ţii ne-au ieşit ! Le cităm mai jos, fără să dăm nume­le auto­ri­lor (din moti­ve obiec­ti­ve):

      Cre­a­ţie 1 : “Eşti un om inexorabil/Dur ca un patent/Eşti induplicabil/Ai un ade­vă­rat talent”.

      Cre­a­ţia 2: “Sunt un mun­ci­tor competent/Nu plec fără-al meu patent/Inexorabil mă descurc/În gra­ţi­i­le şefu­lui urc.”

      Cre­a­ţia 3 : “Tim­pul azi e favorabil/Tata e inexorabil/Eu nu pot ieşi din casă/Căci paten­tul nu mă lasă.”

      Cre­a­ţia 4:”Cine ar fi cre­zut că sunt inexorabil?/Când nu sunt atent / Şi am în  mână un patent/Deşi totul e posi­bil. ”

      După tri­um­ful talen­tu­lui, ne-am întors la draf­tu­ri­le de pro­iect, căro­ra le-am dat o for­mă pre­zen­ta­bi­lă- afiş şi dis­curs colec­tiv.

      Ana Sto­ean ne-a invi­tat să ne jucăm de-a fami­lia de indieni, iar apoi ne-am pre­zen­tat în plen cre­a­ţi­i­le colec­ti­ve – 3 idei de pro­iec­te via­bi­le care ar putea con­tri­bui la rezol­va­rea unor pro­ble­me iden­ti­fi­ca­te în ora­şe­le noas­tre de pro­ve­nienţă.

      După ce am pre­zen­tat şi ne-am apla­u­dat , Gya, Andra­da, Ana Sto­ean şi Ale­xan­dra Dudari ne-au invi­tat la o cafe­nea publi­că, unde au fost pres­ta­bi­li­te ca şi teme de dis­cu­ţie :”Moda­li­tă­ţi de atra­ge­re a fac­to­ri­lor de deci­zie în acti­vi­tă­ţi­le tine­ri­lor”, “Pro­ble­me ale comu­ni­tă­ţii care pot fi rezol­va­te de tineri sau cu aju­to­rul tine­ri­lor”, “Moda­li­tă­ţi de atra­ge­re a tine­ri­lor în acti­vi­tă­ţi de volun­ta­ri­at”, “Obs­ta­co­le în cola­bo­ra­rea din­tre tineri”. Con­clu­zi­i­le au fost pre­zen­ta­te în plen şi vor fi struc­tu­ra­te într-o stra­te­gie de lucru ce va fi comu­ni­ca­tă şi fac­to­ri­lor de deci­zie din cele două ora­şe- Tul­cea şi Suli­na.

 

 

 

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.