BIS , TULCEA.1903 !

Întru­cât spec­ta­co­lul pus în sce­nă de echi­pa „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”s-a bucu­rat de un mare suc­ces în luna iulie, în luna sep­tem­brie am bisat cu o  repu­ne­re în sce­nă, la cere­rea Casei Avra­mi­de şi a volun­ta­ri­lor dor­nici de afir­ma­re artis­ti­că . Fun­cţie de pre­fe­rinţe, arti­ş­tii şi-au mai schim­bat rolu­ri­le între ei, la spec­ta­col s-au adă­u­gat noi sce­ne, ce au făcut par­te din sce­na­ri­ul spec­ta­co­lu­lui „Sera­tă la Avra­mi­de”, pus în sce­nă de Cen­trul Eudi­vers în cadrul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”, imple­men­tat în anul 2013 cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Comi­si­ei Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne.

A ieşit un spec­ta­col ori­gi­nal şi extra­or­di­nar , ce va da via­ţă în fie­ca­re an Casei Avra­mi­de în luna iulie , deve­nind o tra­di­ţie loca­lă !

 

, ,

Cele mai noi Filme HD Romania.