Descopera Tulcea prin TINEri”- la final

După 6 luni de mun­că am ajuns la fina­lul pro­iec­tu­lui. Pe care l-am înche­iat cu o con­fe­rinţă de pre­să, orga­ni­za­tă la sedi­ul nos­tru de la Casa Tine­re­tu­lui.

Cori­feu a fost coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, Cor­nel Dit­cov, care a tre­cut în revis­tă rea­li­ză­ri­le măreţe din peri­oa­da iunie-august, res­pec­tiv orga­ni­za­rea a 3 sesiuni de for­ma­re şi desfă­şu­ra­rea a 5 eve­ni­men­te publi­ce (2 la Tul­cea, 2 la Casi­m­cea şi 1 la Suli­na), care au dove­dit că tine­rii pot să îşi pună în prac­ti­că (cu suc­ces) ide­i­le.

Şi pen­tru că sun­tem o orga­ni­za­ţie puţin ieşi­tă din comun , toţi volun­ta­rii şi mem­brii gru­pu­lui ţin­tă au fost invi­ta­ţi pe rând ală­tu­ri de Cor­nel, ca să îşi expri­me în câte­va cuvin­te expe­rienţa din cadrul pro­iec­tu­lui.

Bine­înţe­les că toţi au fost încân­ta­ţi şi aşteap­tă cu nerăb­da­re anul 2015, ca să repu­nă în sce­nă spec­ta­co­lul la Avra­mi­de. Pen­tru că rea­cţia publi­cu­lui ne-a con­fir­mat că are potenţi­al să devi­nă tra­di­ţie anu­a­lă aştep­ta­tă cu inte­res de toa­tă lumea. Mulţu­mim tutu­ror celor care ne-au susţi­nut în cali­ta­te de par­te­neri pe peri­oa­da imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui şi care ne vor fi ală­tu­ri şi la anul ! Cu sti­mă, echi­pa Eudi­vers

, ,

Cele mai noi Filme HD Romania.