Tineri pro comunitate — final (fericit) de proiect

     Sâm­bă­tă, 26 octom­brie 2013,începând cu ora 10.00,  Casa Avra­mi­de din muni­ci­pi­ul Tul­cea, a fost gaz­da pri­mi­toa­re a  con­fe­rinţei de pre­să orga­ni­za­tă pen­tru a mar­ca fina­lul pro­iec­tu­lui „Tineri pro comu­ni­ta­te”, eve­ni­ment susţi­nut de cole­gii noş­tri Cor­nel Dit­cov, Mara Floa­re, Oana Stan şi Ele­na Andri­ol.
    Pro­iec­tul a bene­fi­ci­at de  spri­ji­nul finan­ci­ar al Comu­ni­tă­ţii Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne , Acţiu­nea 1.2- Ini­ţi­a­ti­ve ale Tine­ri­lor iar acti­vi­tă­ţi­le sale  , desfă­şu­ra­te în peri­oa­da 1 mai – 31 octom­brie 2013,  au reu­şit să  angre­ne­ze  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­pi­ul Tul­cea şi ora­şul Suli­na , care au par­ti­ci­pat la modu­le de for­ma­re şi acti­vi­tă­ţi publi­ce meni­te să le dezvol­te com­pe­tenţe şi apti­tu­dini şi să sti­mu­le­ze impli­ca­rea lor acti­vă în via­ţa comu­ni­tă­ţii.
    Potri­vit calen­da­ru­lui pro­iec­tu­lui, în luni­le iunie şi sep­tem­brie tine­rii care for­mea­ză echi­pa de pro­iect şi gru­pul ţin­tă s-au reu­nit în Suli­na şi muni­ci­pi­ul Tul­cea pen­tru deru­la­rea de acti­vi­tă­ţi comu­ne, care au inclus sesiuni de instru­i­re în mana­ge­ment de pro­iect, comu­ni­ca­re, ani­ma­ţie edu­ca­ti­vă  şi au ofe­rit cole­gi­lor de la Suli­na oca­zia să se fami­li­a­ri­ze­ze cu meto­da par­ti­ci­pa­ti­vă „cafe­nea­ua publi­că”.
    În cadrul întâl­ni­ri­lor a fost dată o  for­mă fina­lă unei stra­te­gii de lucru pe ter­men lung care vizea­ză tine­rii din Suli­na şi Tul­cea , ce va fi îna­in­ta­tă fac­to­ri­lor de deci­zie locali din cele două ora­şe şi va fi pos­ta­tă pe site-ul Cen­tru­lui EUdi­vers.
    Potri­vit agen­dei asu­ma­te de cele două gru­puri de tineri, în luna august au fost orga­ni­za­te  4 eve­ni­men­te publi­ce  în ora­şe­le Suli­na şi Tul­cea : două dez­ba­teri publi­ce ‚demon­stra­ţia  de tea­tru labi­rint „Sera­tă la Avra­mi­de” găz­du­i­tă de Casa Avra­mi­de din mun­ci­pi­ul Tul­cea  şi o expo­zi­ţie foto orga­ni­za­tă pe fale­za din Suli­na în cadrul căre­ia au  fost pre­zen­ta­te ima­gini tre­cu­te şi pre­zen­te ale celor mai impor­tan­te clă­diri din oraş  .

 

, , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.