In cautarea timpului.… trecut. Reloaded

Dumi­ni­că, 30 noiem­brie 2014, Casa Tine­re­tu­lui (cunos­cu­tă mai ales după titu­la­tu­ra sa neo­fi­ci­a­lă de Casa Oltea­nu) a fost gaz­da unui spec­ta­col de tea­tru labi­rint. Bine­în­țe­les, pus în sce­nă de Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te.
Con­struc­to­rii labi­rin­tu­lui au fost cei 25 de lice­eni care for­mea­ză în pre­zent echi­pa de volun­tari ai Cen­tru­lui iar de pres­ta­ția lor artis­ti­că s-au bucu­rat 62 de per­soa­ne — cadre didac­ti­ce, pri­e­te­ni și rude ale pro­ta­go­niș­ti­lor.
Spec­ta­co­lul , inti­tu­lat „În cău­ta­rea tim­pu­lui …tre­cut”, a fost o repli­că a spec­ta­co­lu­lui omo­nim , des­fă­șu­rat în anul 2011 în cadrul unui pro­iect al Cen­tru­lui EUdi­vers care s-a bucu­rat de spri­ji­nul finan­ci­ar al Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acțiu­ne.
Tea­trul labi­rint a fost cre­at de Enri­que Var­gas în anii 70 și este extrem de soli­ci­tant pen­tru cei care îl pun în sce­nă.
Numit și tea­tru sen­zo­ri­al, aceas­tă meto­dă de edu­ca­ție non -for­ma­lă pre­su­pu­ne ca mesa­jul con­struc­to­ri­lor să fie trans­mis călă­to­ri­lor prin labi­rint cu aju­to­rul sim­țu­ri­lor , mai puțin sim­țul văzu­lui.
Meto­da a fost pre­lu­a­tă de Cen­trul EUdi­vers de la Labo­ra­to­rul de Edu­ca­ție -Non­for­ma­lă orga­ni­zat în anul 2010 la Gura Por­tiței iar de atunci și până în pre­zent au fost imple­men­ta­te 4 spec­ta­co­le de tea­tru labi­rint- 2 la Tul­cea și 2 la Suli­na.
EUdi­ver­șii au por­nit de la mate­ri­a­le­le adu­na­te de Lidia Vișan în anul 2010 și care au stat la baza bro­șu­rii „Tul­cea de ieri și de azi”.
Por­nind de la date­le con­cre­te des­pre per­so­na­je și clă­diri din Tul­cea, lice­e­nii au ima­gi­nat în jurul lor un sce­na­riu ori­gi­nal des­pre o călă­to­rie în ora­șul cos­mo­po­lit de la poar­ta Del­tei.
Urcați pe cora­bia tim­pu­lui de un ini­ția­tor mis­te­ri­os, călă­to­rii au intrat în joc și s-au lăsat duși în por­tul Tul­cea, unde au fost cazați la Hote­lul Regal de pe stra­da Carol. Pen­tru că era zi de săr­bă­toa­re, au mers în gră­di­na publi­că să ascul­te fan­fa­ra și au luat o bir­jă până pe Col­ni­cul Hora, ca să vadă fami­lia rega­lă veni­tă să inau­gu­re­ze monu­men­tul.
Dru­mul a fost par­curs rapid, cu aju­to­rul unui bir­jar lim­but , care cunoș­tea pe toa­tă lumea în maha­la­ua tur­ceas­că și lipo­ve­neas­că iar la sfâr­și­tul dru­mu­lui, în ura­le­le unui corp de arma­tă, au asis­tat la dis­cur­sul pri­ma­ru­lui Nico­lae Comi­șan.
Dru­mul spre hotel a tre­cut prin maha­la­ua bul­gă­reas­că și s-a înche­iat cu o plim­ba­re prin cen­trul comer­ci­al de la coloa­ne­le tur­cești. Toa­te aces­tea s-au petre­cut în sala de spec­ta­co­le a Casei Tine­re­tu­lui , având drept recu­zi­tă doar câte­va lumâ­nări, un lap­top, 5 eșar­fe cu care au fost legați la ochi călă­to­rii și, cel mai impor­tant ingre­dient- talen­tul tine­ri­lor.
Dato­ri­tă com­ple­xi­tă­ții sale, orga­ni­za­rea a fost o ade­vă­ra­tă pro­bă pen­tru cei mai tineri volun­tari ai Cen­tru­lui EU divers , căre­ia i-au făcut față cu brio.

, , , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.