Noi perspective pentru activitatea de tineret tulceana

timisoara

     În peri­oa­da 11–13 noiem­brie 2016,  în muni­ci­pi­ul Timi­șoa­ra s-a des­fă­șu­rat întâl­ni­rea fina­lă a tine­RE­ȚE­LEI, rețea­ua de lucră­tori volun­tari de tine­ret a Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, con­sti­tu­i­tă prin apor­tul finan­ci­ar al pro­iec­te­le Lucră­to­rul de tine­ret (finan­țat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui ) și Dia­log Struc­tu­rat cu tine­rii 2016 (co-finan­țat de Comi­sia Euro­pea­nă prin pro­gra­mul Eras­mus +).

     Jude­țul Tul­cea a fost repre­zen­tat la întâl­ni­re de Liviu Cris­ti­an Urlih, direc­tor exe­cu­tiv al Direc­ți­ei Jude­țe­ne de Tine­ret Tul­cea și lucră­to­rii de tine­ret Ana Lazăr și Andre­ea Maria Lun­gu, volun­ta­re în cadrul Aso­ci­a­ți­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te Tul­cea (Cen­trul EU divers).

     “Agen­da a inclus întâl­niri pe gru­pu­ri­le orga­ni­za­te la nivel regio­nal în luna iunie , la întâl­ni­rea ini­ţi­a­lă, desfă­şu­ra­tă la Baia Mare. Tul­cea a făcut par­te din ace­la­şi grup cu judeţe­le Gala­ţi, Con­stanţa, Brăi­la , Vran­cea şi Buzău. În ulti­me­le luni toţi mem­brii tine­REŢEA din ţară au imple­men­tat simul­tan ace­lea­şi acti­vi­tă­ţi, care au avut drept scop con­sul­ta­rea tine­ri­lor şi dezvol­ta­rea de com­pe­tenţe , pen­tru dezvol­ta­rea lor per­so­na­lă şi cre­ş­te­rea gra­du­lui de impli­ca­re în comu­ni­ta­te.

     Toţi am emis comu­ni­ca­te către mass –media loca­lă şi am pos­tat ima­gini şi date de la eve­ni­men­te pe gru­pul soci­al media al Reţe­lei. Judeţul nos­tru a fost în cen­trul atenţi­ei din iulie şi până în noiembrie,pentru că am fost prin­tre puţi­nii care am reu­şit să ne ducem misiu­nea la bun sfârşit.

     La întâl­ni­rea fina­lă majo­ri­ta­tea cole­gi­lor din regiu­nea SE au vor­bit des­pre pro­ble­me de comu­ni­ca­re ‚mobi­li­za­re sla­bă, inte­res scă­zut şi fap­tul că MTS nu a fur­ni­zat logis­ti­ca pen­tru eve­ni­men­te.

     Noi le-am spus că venim din­tr-o comu­ni­ta­te mică , în care toa­tă lumea cunoa­ş­te pe toa­tă lumea şi o bună repu­ta­ţie pro­fe­sio­na­lă , dobân­di­tă făcân­du-ţi trea­ba seri­os ,  îţi adu­ce res­pec­tul celor­la­lţi şi  acces gra­tu­it la  resur­se. Acti­vi­tă­ţi­le noas­tre au fost găz­du­i­te de DJST, Casa Avra­mi­de , Fun­da­ţia Judeţea­nă pen­tru Tine­ret Tul­cea, Cole­gi­ul Dobro­gean Spi­ru Haret, Lice­ul Teo­re­tic Gri­go­re Moi­sil şi Lice­ul Teo­re­tic Ion Cre­an­gă, Cen­trul EU divers a asi­gu­rat toa­tă logis­ti­ca şi a finanţat prin­tr-un pro­iect desfă­şu­ra­rea unei sesiuni de for­ma­re la Suli­na, pe scurt, fie­ca­re ne-a aju­tat cu tot ce a putut şi am trans­for­mat un posi­bil han­di­cap – comu­ni­ta­te mică, resur­se pe măsu­ră- într-un punct tare.”a decla­rat Ana Lazăr

     Pen­tru mem­brii tine­REŢEA absol­venţi cel puţin de stu­dii medii s-a desfă­şu­rat la Timi­şoa­ra şi exa­me­nul de cer­ti­fi­ca­re în ocu­pa­ţia de lucră­tor de tine­ret iar dumi­ni­că, pe data de 13 noiem­brie , la Ope­ra din Timi­şoa­ra au fost pre­mi­a­te cele mai impor­tan­te pro­iec­te ale anu­lui 2016 în cadrul Galei Tine­re­tu­lui.

     „Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Sport și Tine­ret Tul­cea spri­ji­nă con­stant medi­ul ong tul­cean. Anu­al sun­tem prin­ci­pa­lul par­te­ner al Galei Volun­ta­ru­lui Tul­cean, care anul aces­ta se va des­fă­șu­ra pe 4 decem­brie, și con­tri­bu­im impli­cit la recu­noaș­te­rea publi­că a celor mai activi volun­tari, care nu pro­vin toți din orga­ni­za­ții de tine­ret.

     Impli­ca­rea în con­sti­tu­i­rea la Tul­cea a unui “nod” al tine­REŢE­LEI, ală­tu­ri de Cen­trul EUdi­vers și alți par­te­neri locali, se înscrie în demer­sul nos­tru con­stant de recu­noaș­te­re și pro­mo­va­re a volun­ta­ri­a­tu­lui, edu­ca­ți­ei non-for­ma­le și impli­că­rii civi­ce. La Timi­șoa­ra au fost pre­zen­ta­te rezul­ta­te­le tine­RE­ȚE­LEI iar echi­pa noas­tră a demon­strat că într-un județ cu o popu­la­ție mică și un număr redus de orga­ni­za­ții non-guver­na­men­ta­le de tine­ret se pot imple­men­ta acti­vi­tăți de amploa­re, duse la bun sfâr­șit cu aju­to­rul par­te­ne­ri­lor locali și cu resur­se limi­ta­te.

     După par­ti­ci­pa­rea la acti­vi­tă­ți­le pe grup și după Gala Tine­re­tu­lui, des­fă­șu­ra­tă dumi­ni­că, pe 13 noiem­brie, la Ope­ra din Timi­șoa­ra, în pre­zen­ța minis­tru­lui Eli­sa­be­ta Lipă, am reve­nit la Tul­cea mân­dri de ceea ce am rea­li­zat, opti­miști , dor­nici de mun­că , și cu o nouă țin­tă pe ter­men lung — obți­ne­rea pen­tru Tul­cea a sta­tu­tu­lui de Capi­ta­lă a Tine­re­tu­lui pen­tru un an  ” a decla­rat Liviu Cris­ti­an Urlih.

     În pre­zent DJST şi Cen­trul EU divers sunt impli­ca­te în acti­vi­tă­ţi­le de pre­gă­ti­re ale Galei Volun­ta­ri­a­tu­lui Tul­cean , pro­gra­ma­tă să se desfă­şoa­re dumi­ni­că, 4 decem­brie 2016, ora 11.00, la Cen­trul Cul­tu­ral “Jean Bart ” din muni­ci­pi­ul Tul­cea.

 

Cele mai noi Filme HD Romania.