Tinerii construiesc viitorul azi. La Tulcea !

      Şi s-a săvârşit la Tul­cea ulti­mul eve­ni­ment sub umbre­la MTS şi tine­REŢEA, din cadrul unui pro­iect mai amplu, a cărei imple­men­ta­re a fost susţi­nu­tă pe plan local de EUdi­vers, DJST Tul­cea , Muze­ul de Arta Casa Avra­mi­de, Fun­da­tia Jude­tea­na pen­tru Tine­ret Tul­cea . Pen­tru a nu adu­na la acti­vi­ta­te ace­lea­şi per­soa­ne, am orga­ni­zat 3 eve­ni­men­te de con­sul­ta­re la 3 licee din muni­ci­pi­ul Tul­cea (Cole­gi­ul Dobro­gean „Spi­ru Haret”, Lice­ul Teo­re­tic „Gri­go­re Moi­sil”, Lice­ul Teo­re­tic „Ion Cre­an­gă”) , desfă­şu­ra­te în zile­le de 25,27 şi 28 octom­brie.
      Număr total de par­ti­ci­panţi — 75 de tineri cu vâr­sta între 16 şi 18 ani. Teme selec­ta­te pen­tru dis­cu­ţii : Tineri sub pre­siu­ne: Con­stru­i­rea rezi­li­en­ței și a încre­de­rii în sine; Pro­gram de mobi­li­ta­te: ocu­pa­rea for­ței de mun­că și a edu­ca­ți­ei pen­tru toți; Impac­tul lucru­lui cu tine­rii și a orga­ni­za­ți­i­lor de tine­ret pen­tru toți ;Con­so­li­da­rea unui sis­tem edu­ca­țio­nal care încu­ra­jea­ză dezvol­ta­rea poten­ți­a­lu­lui tine­ri­lor; Recon­stru­i­rea încre­de­rii tine­ri­lor în pro­iec­tul european;Susținerea impli­că­rii tine­ri­lor în soci­e­ta­te, în spe­cial pen­tru gru­pu­ri­le vul­ne­ra­bi­le.
      Cal­de mulţu­mi­ri echi­pei de imple­men­ta­re a celor 3 eve­ni­men­te, for­ma­tă din : Ana Ruxan­dra Vîr­da­ru, Gri­go­re Andre­ea-Ralu­ca, Mihai-Vlad Gri­go­re, Mar­cu Cris­ti­an, Miru­na Hris­tu, Oana Chi­scop, Andre­ea Lun­gu, Andre­ea Afte­ne, Ruxan­dra Ena­che, Zbu­r­lea Ionuț, Lui­za Maria Con­stan­tin.
Sun­tem mân­dri de voi !
Cele mai noi Filme HD Romania.