GALA VOLUNTARIATULUI TULCEANEDITIA 2014

     Vineri, 5 decem­brie 2014, muni­ci­pi­ul Tul­cea a acor­dat recu­noa­ş­te­rea publi­că cuve­ni­tă volun­ta­ri­a­tu­lui şi volun­ta­ri­lor.
     După 3 edi­ţii con­se­cu­ti­ve în care Cen­trul EUdi­vers şi-a asu­mat rolul de orga­ni­za­tor al Galei (sin­gur sau în par­te­ne­ri­at cu Dire­cţia Judeţea­nă de Sport şi Tine­ret Tul­cea, Pala­tul Copi­i­lor şi Con­si­li­ul Judeţean al Ele­vi­lor), şta­fe­ta a fost pre­da­tă la edi­ţia 2014 Orga­ni­za­ţi­ei CELISEA.
     Eve­ni­men­tul din acest an s-a desfă­şu­rat la Tea­trul Jean Bart din muni­ci­pi­ul Tul­cea , în pre­zenţa unui public mai nume­ros ca nici­o­da­tă. Gala a fost pre­ce­da­tă de un spec­ta­col de tea­tru forum iar pro­gra­mul a inclus momen­te artis­ti­ce în inter­pre­ta­rea Gru­pu­ri­lor Young şi Mini Young şi a artis­tu­lui în  tea­tru de umbre Leon Magdan.
     5 din­tre cole­ge­le noas­tre- Andre­ea Mădă­li­na Oni­că, Andre­ea Mădă­li­na Popa­zu, Bian­ca Mădă­li­na Sto­ian, Mara Luci­a­na Floa­re şi Miru­na Ian­cu , decla­ra­te volun­ta­re­le anu­lui 2014, au pri­mit diplo­me de la orga­ni­za­tori şi cado­uri de la Dire­cţia Judeţea­nă de Sport şi Tine­ret Tul­cea.
Gala a ofe­rit orga­ni­za­ţi­i­lor tul­ce­ne oca­zia să îşi pre­zin­te în pre­zen­tări Power Point  ima­gini de la pro­iec­te­le imple­men­ta­te în cur­sul anu­lui 2014, şi să dis­tri­bu­ie mate­ri­a­le rea­li­za­te în cadrul pro­iec­te­lor (broşuri, pli­an­te, albu­me).
Cele mai noi Filme HD Romania.