In cautarea timpului … trecut- reloaded

Dumi­ni­că, 13 decem­brie 2015, cea­ta de voun­tari ai Cen­tru­lui EUdi­vers a stins la pro­priu lumi­na în Sala Stu­dio a Tea­tru­lui Jean Bart şi a invi­tat 30 de tul­ceni să închi­dă ochii şi să facă o călă­to­rie vir­tu­a­lă în timp, în Tul­cea de acum 100 de ani. Por­nind de la vechea con­fi­gu­ra­ţie a ora­şu­lui, pre-sis­te­ma­ti­za­re, a fost izvo­dit un sce­na­riu ori­gi­nal, care l-a plim­bat pe călă­to­rul de oca­zie din por­tul Tul­cei, la hote­lul Regal de pe stra­da Carol (apro­xi­ma­tiv stra­da Gării de astăzi), prin gră­di­na publi­că ce se întin­dea în faţa actu­a­lu­lui Muzeu de Artă, prin casa lui Ale­xe Avra­mi­de şi pe col­ni­cul Hora, prin maha­la­ua bul­gă­reas­că şi prin­tre coloa­ne­le tur­ceşti. Repli­ci­le acto­ri­lor au fost com­ple­ta­te de un colaj audio, foar­te suges­tiv, iar rezul­ta­tul a fost pe măsu­ră !
in cautarea

      Am avut sur­pri­za să con­sta­tăm că unii din­tre călă­to­rii prin labi­rint şi-au sfârşit călă­to­ria cu lacri­mi în ochi, ni s-a spus că sun­tem patri­oţi locali şi că am reu­şit să reîn­vi­em Tul­cea veche, ni s-a spus că totul a fost cre­di­bil şi au putut trăi pe viu o expe­rienţă fas­ci­nan­tă. Pen­tru noi cuvin­te­le celor pen­tru care am făcut spec­ta­co­lul au valo­rat mai mult decât decât s-ar putea cre­de. Sun­tem o orga­ni­za­ţie mică, nevo­ită să dră­muim fie­ca­re bănuţ pe care îl pri­mim în baza for­mu­la­re­lor de 2 %. Tine­rii care aleg să vină ală­tu­ri de noi ştiu că tot ceea ce pot pri­mi este recu­noa­ş­te­re publi­că, apla­u­ze şi mai mul­tă încre­de­re în ei. Aces­ta este rolul pe care ni l-am asu­mat de mai mulţi ani. Redes­co­pe­rind isto­ria Tul­cei şi com­ple­tând cu noi sce­ne un sce­na­riu făcut de noi, con­tri­bu­im la cre­ş­te­rea inte­re­su­lui con­ci­ta­di­ni­lor noş­tri faţă de isto­ria ora­şu­lui dar şi la dezvol­ta­rea per­so­na­lă a volun­ta­ri­lor noş­tri. Ală­tu­ri de cole­gii lor mai mari cu un an sau doi, înva­ţă să îşi asu­me sar­cini, să res­pec­te ter­me­ne, să îşi des­co­pe­re şi dezvol­te com­pe­tenţe­le artis­ti­ce. Spec­ta­co­le pre­cum cel pe care numai ce l-am săvârşit sunt dova­da că poţi face lucruri extra­or­di­na­re cu zero lei şi mul­tă impli­ca­re ! EUdi­vers ruuulz !

 

Cele mai noi Filme HD Romania.