GALA VOLUNTARULUI TULCEAN EDITIA A IV-A

Şi anul aces­ta  EU divers a avut un rol prin­ci­pal în orga­ni­za­rea GALEI VOLUNTARULUI TULCEAN edi­ția a IV-a,  des­fă­șu­ra­tă sâm­bă­tă, 5 decem­brie 2015, în inter­va­lul orar 11.00–13.00, la Tea­trul Jean Bart din muni­ci­pi­ul Tul­cea.

      Eve­ni­men­tul a fost sta­bi­lit ca  acti­vi­ta­te în cadrul pro­iec­tu­lui “Cul­tu­ră prin tra­di­ții ”, finan­țat de Con­si­li­ul Jude­țean Tul­cea , și a reu­nit 23 de insti­tu­ții și orga­ni­za­ții care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți cu aju­to­rul volun­ta­ri­lor. Un număr de 124 de volun­tari au urcat pe sce­nă pen­tru a pri­mi recu­noaș­te­rea publi­că cuve­ni­tă din par­tea comu­ni­tă­ții.

    Cei mai meri­tu­oşi volun­tari EU divers au fost : Andrei&Andreea Leon­te, Bian­ca Sto­ian, Oana Chi­scop, Ale­xan­dra Cor­nea, Ana Andre­ea Hor­ben­co, Mih­nea Ari­ton, Flo­rin Rusu.

    Par­te­neri ai Galei  : Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Sport și Tine­ret Tul­cea , Aso­ci­a­ţia Uma­ni­ta­ră « NOROC » Tul­cea, Cru­cea Roşie Româ­nă Fili­a­la Tul­cea, Cen­trul de Pre­ve­ni­re , Eva­lu­a­re şi Con­si­li­e­re Anti­drog al Judeţu­lui Tul­cea, Bibli­o­te­ca Judeţea­nă «Panait Cer­na » Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Stu­denţi­lor Cre­ş­tini Orto­do­cşi din Româ­nia , Aso­ci­a­ţia Cen­trul de Psi­ho­lo­gie “Del­ta Dună­rii”, Orga­ni­za­ţia CELISEA, Cer­ce­ta­şii Româ­ni­ei Cen­trul Local LOTUS, Con­si­li­ul Judeţean al Ele­vi­lor Tul­cea , Aso­ci­a­ţia Dru­muri Dobro­ge­ne, Aso­ci­a­ţia Euro­Tul­cea, Aso­ci­a­ția IRCAS- Aso­ci­a­ția pen­tru Spri­jin în Dezvol­ta­rea Eco­no­mi­ei Soci­a­le, Aso­ci­a­ţia Pshi­ho­lo­gi­lor Antre­pre­nori Tul­cea, Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le Gavri­lă Simion Tul­cea, Aso­ci­a­ţia Raza Soa­re­lui SUNLIGHT, Aso­ci­a­ţia O SPERANŢĂ PENTRU TOŢI, Aso­ci­a­ţia PRO NOVIODUNUM, Direc­ția de Asis­ten­ță și Pro­tec­ție Soci­a­lă Tul­cea, INTERACT TULCEA DELTA, Aso­ci­a­ţia VIITORUL SUNTEŢI VOI, Aso­ci­a­ţia de Femei EUROFAN.

Cele mai noi Filme HD Romania.