Archive | iunie, 2013

DSCN8177

Sulina- Day 3

Final apo­te­o­tic. Cu posi­bi­li­ta­te de con­ti­nu­a­re la Tul­cea…        Întris­ta­ţi pes­te măsu­ra de fap­tul că întâl­ni­rea cu suli­ne­nii  se apro­pia de sfârşit,am intrat în a tre­ia zi de for­ma­re.     Dupa un mic dejun fru­gal,  am înce­put să punem la cale cafe­nea­ua publi­că şi tea­trul labi­rint, meto­de­le de edu­ca­ţie non-for­­ma­­­lă pe care urma să le […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSCN7996

Sulina- Day 2

Comu­ni­ca­re să fie !   A doua zi, dis-de-dimi­­­nea­­ţă, am por­nit spre pla­jă ca să ne  inspi­răm pen­tru  cea de-a doua sesiu­ne de instruire,şi anu­me cea dedi­ca­tă „Comu­ni­că­rii”. Apa mării a avut un efect magic iar asta s-a văzut ulte­ri­or în cadrul sesiu­nii  susţi­nu­tă de sub­sem­na­te­le, Ana Sto­ean & Ale­xan­dra “Lexi” Cara­man . Timp de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSCN7913

Sulina – Day 1

Here we come !      Luni, 24 iunie, pe la ora prân­zu­lui, ne-am strans toa­tă echi­pa EUdi­ver­să în fața Capi­ta­niei Por­tu­lui  Tul­cea și ne-am îmbar­cat pe pasa­ger. Des­­ti­­­na­­­ția- Suli­na, sco­pul depla­să­rii – cea de a tre­ia eta­pa a pro­iec­tu­lui Tineri Pro Comu­ni­ta­te : ” Şcoa­la tine­ri­lor cetă­țeni ”.     O dată aju­nși, ne-am bucu­rat de o […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSCN7707

Eveniment în comunitatea tulceană

FESTIVALUL LUMINII   Sâm­bă­tă, 1 iunie 2013, înce­pând cu ora 19.30, în Pia­ţa Civi­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea a avut loc cea de a III-a edi­ţie loca­lă a Fes­ti­va­lu­lui Lumi­nii, eve­ni­ment ce poar­tă  mar­ca Orga­ni­za­ţi­ei Cer­ce­ta­şii Româ­­ni­­ei- Cen­trul Local Lotus. Ne-am ală­tu­rat şi noi gru­pu­lui mare de tul­ceni  şi am admi­rat mun­ca cole­gi­lor ong-ei : câte­va […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

La muncă, cireşari !

Sâm­bă­tă, pen­tru că a fost sâm­bă­tă şi 1 iunie ne-am reu­nit forţe­le într-o con­struc­ti­vă şedinţă de lucru în care am pus ţara la cale şi am făcut puţin team­bu­il­ding. Pes­te mai puţin de 4 săp­tămâni îi vom cunoa­ş­te pe vii­to­rii noş­tri colegi „de sufe­rinţă ” din ora­şul Suli­na şi avem emoţii, pe bună drep­ta­te , […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.