Archive | iunie 11, 2014

DSCN0476

S-a dat startul la work-shop-uri !!!

Sâm­bă­tă, data ste­la­ră 7 iunie 2014, pen­tru că a fost sâm­bă­tă şi pen­tru că avem un calen­dar de pro­iect de res­pec­tat, am înce­put cu brio sezo­nul de work-shop-uri des­ti­na­te gru­pu­lui ţin­tă al pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”. Gru­pul ţin­tă din Tul­cea, s-a pre­zen­tat în număr record- 30 de per­soa­ne­e­e­e­ee!! De fapt ar fi tre­bu­it să […]

Continue Reading · Comments { 0 }
DSCN9810

Sezon plin la prezentări

Luna mai a fost extrem de încăr­ca­tă pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afa­ră de acti­vi­tă­ţi­le afe­ren­te Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tulcea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele viza­te ante­ri­or. Con­cret, dato­ri­tă des­chi­de­rii de care […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Coperta 1 Ghid

Tulcea-esenţa diversităţii

Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te ( Cen­trul EU divers ) are deo­se­bi­ta onoa­re să anu­nţe lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a broşu­rii biling­ve „Tul­cea — esenţa diver­si­tă­ţii”, rea­li­za­tă cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Tul­cea. Tipă­rit în con­di­ţii gra­fi­ce deo­se­bi­te, într-un număr de 1000 de exem­pla­re, mate­ri­a­lul docu­men­tar reu­neş­te în pagi­ni­le sale infor­ma­ţii des­pre gru­puri etni­ce loca­le şi […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.