Archive | august, 2016

Ce isi doresc tinerii tulceni ?

     În peri­oa­da iulie-august  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EUdi­vers) a des­fă­șu­rat  4 eve­ni­men­te dedi­ca­te tine­ri­lor : 1 cafe­nea publi­că, 1 Open Spa­ce și 2 eve­ni­men­te de for­ma­re în meto­de de edu­ca­ție non-for­­ma­­­lă. Acti­vi­tă­ți­le au fost orga­ni­za­te sub umbre­la Minis­te­ru­lui  Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, în cadrul pro­iec­tu­lui “Dezvol­ta­re prin non for­mal” și ca pres­ta­ție  volun­ta­ră a […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Un nou proiect marca EUdivers

Dezvol­ta­re prin non-for­­mal    În peri­oa­da 1–28 august 2016 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul “Dezvol­ta­re prin non-for­­mal”, selec­tat spre cofi­nanţa­re de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, în urma deru­lă­rii con­cur­su­lui local de pro­iec­te , sesiu­nea iunie-iulie 2016.    Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea impli­că­rii tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne prin dobân­di­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­­ma­­­le […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.