Archive | noiembrie, 2016

timisoara

Noi perspective pentru activitatea de tineret tulceana

     În peri­oa­da 11–13 noiem­brie 2016,  în muni­ci­pi­ul Timi­șoa­ra s-a des­fă­șu­rat întâl­ni­rea fina­lă a tine­RE­ȚE­LEI, rețea­ua de lucră­tori volun­tari de tine­ret a Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, con­sti­tu­i­tă prin apor­tul finan­ci­ar al pro­iec­te­le Lucră­to­rul de tine­ret (finan­țat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui ) și Dia­log Struc­tu­rat cu tine­rii 2016 (co-finan­­țat de Comi­sia Euro­pea­nă prin pro­gra­mul […]

Continue Reading · Comments { 0 }
14955805_10211265188764646_3439755614356571476_n

Tinerii construiesc viitorul azi. La Tulcea !

      Şi s-a săvârşit la Tul­cea ulti­mul eve­ni­ment sub umbre­la MTS şi tine­REŢEA, din cadrul unui pro­iect mai amplu, a cărei imple­men­ta­re a fost susţi­nu­tă pe plan local de EUdi­vers, DJST Tul­cea , Muze­ul de Arta Casa Avra­mi­de, Fun­da­tia Jude­tea­na pen­tru Tine­ret Tul­cea . Pen­tru a nu adu­na la acti­vi­ta­te ace­lea­şi per­soa­ne, am […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.