Archive | noiembrie 20, 2016

timisoara

Noi perspective pentru activitatea de tineret tulceana

     În peri­oa­da 11–13 noiem­brie 2016,  în muni­ci­pi­ul Timi­șoa­ra s-a des­fă­șu­rat întâl­ni­rea fina­lă a tine­RE­ȚE­LEI, rețea­ua de lucră­tori volun­tari de tine­ret a Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, con­sti­tu­i­tă prin apor­tul finan­ci­ar al pro­iec­te­le Lucră­to­rul de tine­ret (finan­țat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui ) și Dia­log Struc­tu­rat cu tine­rii 2016 (co-finan­­țat de Comi­sia Euro­pea­nă prin pro­gra­mul […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.